https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lapwangtoai

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:nwi  Glottocode: sout2869 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all      
192 and      
146 ash nə-mlakʷ   1, 73  
173 at      
13 back word info ni-mʷata-k   35  
165 bad, evil lahah   1  
14 belly θəpʷə-k   36  
176 below      
153 big lehua   47  
97 bird manə   1  
147 black lapəŋ   9  
23 blood n-tawə-k   1  
15 bone nə-kəlkəli-k   7  
113 branch word info      
18 breast na-hi-k   1  
56 child nalə-k   5  
131 cloud word info na-pua   16  
139 cold word info lakʷiai   108  
166 correct, true latuatukʷ straight x  
168 day nə-pʷəŋ   x  
10 dirty lamkəmək   14  
96 dog kuri   7 L
140 dry word info leβsək   15  
82 dull, blunt      
11 dust nə-moulul   8  
43 ear mʷa-taliŋa-k   1  
119 earth/soil nə-mʷop-tanə   1, 34  
98 egg kʷan̥ale-manə   1, 61  
204 Eight word info      
45 eye nə-mli-k   1  
180 far      
104 fat/grease na-lpʷa   15  
60 father tata Address term 19  
99 feather nə-mlə   23  
208 Fifty word info      
143 fire n-apʷ   19, 25  
111 fish kamʷam   51, 86  
201 Five word info kəlkələp   1, 14  
116 flower tihi-nai   73  
132 fog      
200 Four word info kə-was   1, 65  
117 fruit kʷonkʷai-nai   1, 26  
164 good ləw̥æ   61  
118 grass manw̥ilək   1  
151 green lamləmlæ   1  
26 hair word info nu-kʷane-k   59  
1 hand kʷa-ləme-k   1, 64  
184 he/she yin   1, 43  
24 head kapa kapʷa   9, 17  
142 heavy ləpʷam   30  
61 house ni-mʷa   1  
194 how? word info      
57 husband yalumʷan   17  
182 I iow   1, 21  
193 if      
174 in, inside      
16 intestines nə-sinawə-k   1, 77  
126 lake      
114 leaf nə-mʷali-nai   30  
2 left mawəl   1, 59  
4 leg/foot nu-hu-k   75  
135 lightning na-siapumæl   79  
17 liver      
155 long word info lapʷəm   14  
108 louse word info kel   1  
54 man/male yalumʷan   1, 14  
103 meat/flesh nauŋa   16  
129 moon mʷakua   28  
109 mosquito mʷəmʷək   1  
59 mother mama Address term 5  
30 mouth na-kʷa-k   84  
63 name n̥aŋə-k   1, 18  
158 narrow lakatat small x  
179 near      
25 neck niklaku   18  
68 needle      
163 new lahaβi   1  
167 night ianpʷəŋ   1  
205 Nine word info kəlkələp kəwas      
195 no, not      
27 nose na-paŋ-ni#ə-k   1, 33  
162 old word info nakʷas   83  
197 One word info kəlikiana   14, 44  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick lam̥ʷa   1  
53 person/human being yalumʷan   55  
133 rain ne-hen   1  
102 rat yahuk   3  
149 red law̥au   52  
3 right mʷatu-kʷ   5, 77  
6 road/path suatuk   47  
115 root nu-ainai   50  
65 rope na-lawus   11  
112 rotten word info luamʷatet   119  
125 salt n-apʷ   x  
121 sand nə-mʷakəlakəl   30  
124 sea tahik   1  
203 Seven word info kəlkələp kəlalu      
81 sharp leslæ   17  
154 short word info      
19 shoulder n-ula-k   61  
161 shy, ashamed      
202 Six word info kəlkələp kəlikiana      
12 skin təki-k   27  
128 sky kapʷapəŋ   x  
152 small lakatat   111  
145 smoke word info n̥e-napʷ   2  
106 snake      
110 spider      
130 star kəm̥ʷau   13  
79 stick/wood n-ai   1  
120 stone kapʷiel   6  
105 tail nə-pikau-kuri   1, 31  
206 Ten word info kəlkələp kəlkələp      
178 that      
62 thatch/roof      
187 they yilia they 1, 75  
187 they yiliu they (dual) x  
157 thick word info ləpʷək   71  
156 thin word info laŋeaŋai   20  
177 this      
183 thou yik   1, 17  
199 Three word info kəsisəl   1  
134 thunder kalualua   2, 64, 18  
41 to bite -as   1, 60  
137 to blow word info -helapu   61  
28 to breathe -ehaŋ   15  
144 to burn word info -βæn   83  
91 to buy      
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come -yuwa   25  
39 to cook word info lenapʷa   86  
196 to count -aβhekən   26  
34 to cry -asak   33  
78 to cut, hack word info -alai   1  
75 to die, be dead -am̥ʷa   1  
90 to dig -kəl   1  
50 to dream      
40 to drink -nəmʷ   1, 72  
37 to eat -an   1  
95 to fall word info -yamʷamʷəl   40  
22 to fear -ŋən   60  
123 to flow -aiu   57  
101 to fly -iβæ   1  
86 to grow word info      
44 to hear -æləŋ   1, 84  
171 to hide word info      
72 to hit word info -uh   85  
89 to hold word info -wah   33  
69 to hunt word info      
74 to kill -uh ləm̥ʷa   26  
20 to know, be knowledgeable -lukun   18  
33 to laugh -al̥   97  
49 to lie down word info -aməl   8  
76 to live, be alive -amlan̥   60  
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say -aᵑkial   105  
77 to scratch word info -aki   13  
46 to see -am   80  
67 to sew word info -til   71  
70 to shoot word info      
51 to sit -akʷata   108  
48 to sleep -apʷəl   11  
29 to sniff, smell -pin   42, 73  
36 to spit -alŋaw̥ *luaq 'vomit' + *ŋapus 'spit' 19, 38  
80 to split word info -alaplai   98  
88 to squeeze word info -aβət   90  
71 to stab, pierce -hai   14  
52 to stand -alel   2, 57  
73 to steal      
42 to suck -am̥ʷa   25, 57  
87 to swell word info      
9 to swim -aiai   5, 24  
21 to think -ataləŋ   19  
94 to throw word info -alakikən   52  
66 to tie up, fasten -aləkəs   1, 39  
8 to turn word info -alal̥a   123  
35 to vomit -ælua   8  
5 to walk -aliwak   97  
83 to work word info      
47 to yawn      
32 tongue na-lamə-k   7, 48  
31 tooth kʷalœ-k   1, 35  
207 Twenty word info      
198 Two word info kəla-lu   8, 1  
138 warm word info l̥aluwon   1, 98  
122 water word info n-u   2  
185 we word info kətawa pl. incl. I  
185 we word info kəmʷawa pl. excl. E  
185 we word info kəlau dl. incl.    
185 we word info kəmlua dl. excl.    
141 wet laptəŋ   13  
188 what? word info l̥awəl      
170 when? word info tukun̥aŋ̥ən   1, 43  
181 where? word info yinfa      
148 white l̥awən   14  
189 who? word info   1, 30  
159 wide      
58 wife pilaβen   5, 58  
136 wind nə-mataŋ   1, 66  
100 wing nə-mʷalmʷale-n   66  
55 woman/female pilaβən   1, 35  
127 woods/forest yelkinal   96  
107 worm (earthworm)      
169 year ne-ukʷ   41  
150 yellow lakʷəla   42  
186 you kəmia pl. 1, 13  
186 you kəmilu dl. x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: