https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Nahavaq (Lembinwin)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:sns  Glottocode: sout2857 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
12 skin      
19 shoulder      
29 to sniff, smell      
38 to chew word info      
39 to cook word info      
41 to bite      
42 to suck      
53 person/human being      
68 needle      
85 to choose      
89 to hold word info      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info      
100 wing      
104 fat/grease      
107 worm (earthworm)      
118 grass      
123 to flow      
125 salt      
126 lake      
132 fog      
136 wind      
144 to burn word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick      
163 new      
173 at      
174 in, inside      
184 he/she      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
1 hand vara-   16  
2 left dilmeɛr   1, 59  
3 right ᵐbaraᵑgin   30  
3 right ᵐbaraᵑgin   30  
4 leg/foot ᵐbolʊ-   33  
5 to walk -loŋ   60  
6 road/path na-hal   1  
7 to come -βʷalɛŋ   25  
8 to turn word info -βiʔis   31  
9 to swim -hop   12  
10 dirty -molol   43  
11 dust bʷisnɛp˺   80  
13 back word info taʔom   12  
14 belly vɛt-   5  
15 bone ᵐbolɔ-   37  
16 intestines ni-hinin   1  
17 liver na-mam   7, 56  
18 breast ni-hoho-   1  
20 to know, be knowledgeable -roŋ-   19  
21 to think -ⁿdimⁿdim   13  
22 to fear -mataʔ   1  
23 blood nɪ-ⁿde   1  
24 head ᵐbʷat-   9  
25 neck ⁿdolo-   42  
26 hair word info siplɛ-   31, 33  
27 nose ᵑginhu-   1, 58  
28 to breathe -ŋaraŋar   13  
30 mouth boŋ-   41  
31 tooth luβo-   1, 35  
32 tongue mælæᵐʙœn   30  
33 to laugh -ᵐmas   58  
34 to cry -tɛŋ   1  
35 to vomit -luɛlu   8  
36 to spit -vore   35  
37 to eat -ʔan   1  
40 to drink -mɪn   1, 49  
43 ear ⁿdɛliŋ-   1, 40  
44 to hear -roŋ   1  
45 eye mɪt-   1  
46 to see -lɛs   14, 94  
47 to yawn -momowlei   19, 34  
48 to sleep -mɛtur   1  
49 to lie down word info -liŋdeo   25  
50 to dream -ᵐbʷɛrei   10  
51 to sit -sum   40  
52 to stand -taris   61  
54 man/male morot˺   73  
55 woman/female momʷɔʔ   23  
56 child ni-vʷutɪnbunoŋ   48, 81  
57 husband morot tɪkinan   80, 82  
58 wife momʷɔʔ tɪkinan   56, 83  
59 mother amoʔ   23  
60 father tatai   19  
61 house ne-um   1  
62 thatch/roof no-riɛt   1, 61  
63 name nɛ-hɛn   66  
64 to say -wɛr   30  
65 rope nɛ-tɛl   1  
66 to tie up, fasten -ʔos   77  
66 to tie up, fasten -ʔos   77  
67 to sew word info -tur   13  
69 to hunt word info -sal   30  
70 to shoot word info -βini   1  
70 to shoot word info -βini   1  
71 to stab, pierce -sim   40  
72 to hit word info -ᵐbʷɛl   94  
73 to steal -vanaʔ   1, 58  
74 to kill -orᵐʙœn   88, 1  
75 to die, be dead -mɛs   1  
76 to live, be alive -meur   1, 76  
77 to scratch word info -ʔoi   71, 72  
78 to cut, hack word info -ʔorəs   102  
79 stick/wood naʔai *kayu 1  
79 stick/wood na-ʔai   1  
79 stick/wood na-ʔai   1  
80 to split word info -por   1  
81 sharp makan   14  
82 dull, blunt -mʷah   34  
83 to work word info -raʔ   46  
84 to plant -ʔaᵐbʷiʔ   60  
86 to grow word info -ʔaᵐbʷiʔ   53  
87 to swell word info -tim   12  
88 to squeeze word info -ᵐbʷos   18, 71  
90 to dig -lip   60  
91 to buy -βol   1  
92 to open, uncover -sɛvɛn   24  
95 to fall word info -sɛp   13  
96 dog kiloʊ   7, 77, 80  
97 bird nɛ-mɛn   1  
98 egg nɔ-ʔɔnli-n   1, 66  
99 feather ᵐbuᵐbɔn   25  
101 to fly -βiβɛm   46  
102 rat na-laᵐʙʊt   45  
103 meat/flesh mæro   41  
105 tail ᵐʙʉʃʉn   76  
105 tail ᵐʙʉʃʉn   76  
106 snake na-mat   12  
108 louse word info na-ot   1  
109 mosquito tuʔɛs   38, 48, 89  
110 spider kiᵑgapleo   64  
111 fish mahal   52  
111 fish mahal   52  
112 rotten word info -mom   51  
113 branch word info na-ᵐbal   31  
114 leaf ne-rɛʔei   47  
115 root na-ʔaran   2, 41  
116 flower ni-tiβhʉn   53, 57  
117 fruit na-aβʷan   1  
119 earth/soil nɛ-tɛn   1  
120 stone nɛ-βɛt   1  
121 sand ᵐbinwɛn   1, 79  
122 water word info nɛ-owei   2  
124 sea nɛ-tɛs   1  
127 woods/forest lɛᵐʙœnʔai   2, 108  
128 sky mɛliŋ   1, 63  
129 moon nɛ-βœl   1  
130 star nɪ-muši   13  
131 cloud word info mɛliŋ   34  
133 rain nɛ-wɔh   1  
134 thunder (nɛvʊl) varavar   15, 38  
135 lightning imalᵑgavʊt      
137 to blow word info -hup   62, 63  
138 warm word info -pilpil   52  
139 cold word info -mælaʰ   51  
140 dry word info -mɛhɛmɛh   11  
141 wet -mil   35  
142 heavy -ⁿdip   14  
143 fire na-ʔam   19  
145 smoke word info ⁿduŋ   94  
146 ash ᵐbʷisnɛp   75  
147 black -mɛtɛmɛt   1  
148 white -mɛβʊs   1  
149 red -mæmal   1, 55  
150 yellow -lʊtlʊt   43  
151 green -ʔasiɛn   8  
152 small -βʷariʔ   42  
153 big -ᵐboʊ   50  
154 short word info -ᵐbʔᵐbʔ   3  
155 long word info -ᵐbarap   16  
161 shy, ashamed -mimaʔan   55, 61  
162 old word info -marlam   26  
164 good -lɛh   59  
165 bad, evil -hɛt   1  
166 correct, true baraᵑgin   72  
167 night liβʷaʔat   42  
168 day lɛrɛn   6  
169 year nɛ-teo   1  
170 when? word info iβih      
171 to hide word info -tulalaʔ   43  
172 to climb word info -haʔ   2  
175 above vʷanmihɛɸ      
176 below silɛβœn   41, 74, 75  
177 this ɛtiŋ   52  
178 that ɛtaŋ   39  
179 near masasaŋ   90  
180 far silei *silei 5  
180 far silei   5  
180 far silei   5  
181 where? word info aᵐbɛh   3, 59  
182 I kinaŋ   1, 21, 22, 23  
183 thou inuŋ   1, 18  
185 we word info niᵑgin we pl incl I  
185 we word info kamɛᵐma we pl excl E  
185 we word info nuʔun we dl incl    
185 we word info numɛm we dual excl    
186 you niᵑgim you pl 1, 13  
187 they ar they 1, 70  
188 what? word info nahavaʔ   1  
189 who? word info iaʔ   44  
196 to count -ᵐbuluŋ   1  
197 One word info isiʔ   1  
198 Two word info iɛro   1  
199 Three word info i-tʊl   1  
200 Four word info i-vɛs   1, 65  
201 Five word info i-lim   1  
202 Six word info sosiʔ   31  
203 Seven word info soru   9  
204 Eight word info sotʊl   11, 7  
205 Nine word info soβei   5  
206 Ten word info laŋaβœl   5, 8  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: