https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Proto-Japanese

Source/Author:  Vovin (1994) 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode: japo1237 
Notes:  Vovin, Alexander. 1994. "Long-distance Relationships, Reconstruction Methodology, and the Origins of Japanese". Diachronica 11(1): 95–114.
 
Data Entry:  Typed By: Andrew Hsiu  Checked By: Andrew Hsiu 
Statistics: 
  • Total Data: 99
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Japonic 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 2 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand *tà-Ci      
2 left      
3 right      
4 leg/foot *pànkì      
5 to walk      
6 road/path *mítí      
7 to come *kò̱-      
8 to turn word info      
9 to swim *ò̱yò̱-      
10 dirty      
11 dust      
12 skin      
13 back word info      
14 belly *pàrà      
15 bone *pone      
16 intestines      
17 liver *kímwò      
18 breast *ti      
18 breast *titi      
19 shoulder      
20 to know, be knowledgeable *sír-      
21 to think      
22 to fear      
23 blood *tí      
24 head *tumu-      
24 head *kàsìrà      
25 neck      
26 hair word info *ká-Ci      
27 nose      
28 to breathe      
29 to sniff, smell      
30 mouth *kútú-Ci      
31 tooth *pà      
32 tongue *sìtà      
33 to laugh      
34 to cry      
35 to vomit      
36 to spit      
37 to eat *kup-      
38 to chew word info      
39 to cook word info      
40 to drink *nò̱m-      
41 to bite *kàm-      
42 to suck      
43 ear *mìmì      
44 to hear *kí[-]k-      
45 eye *mà-n      
46 to see *mì-      
47 to yawn      
48 to sleep *ui-      
49 to lie down word info *ná-      
50 to dream      
51 to sit *bí-      
52 to stand *tàt-      
53 person/human being *pítò̱      
54 man/male *bò      
55 woman/female *míCá      
55 woman/female *-mina      
56 child      
57 husband      
58 wife      
59 mother      
60 father      
61 house      
62 thatch/roof      
63 name *ná      
64 to say *(d)i[-]p-      
65 rope      
66 to tie up, fasten      
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce      
72 to hit word info      
73 to steal      
74 to kill *kó̱ró̱s-      
75 to die, be dead *sín-      
76 to live, be alive      
77 to scratch word info      
78 to cut, hack word info      
79 stick/wood      
80 to split word info      
81 sharp      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info      
90 to dig      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info      
95 to fall word info      
96 dog *ìnù      
97 bird *tó̱rí      
98 egg      
99 feather *рánÉ      
100 wing      
101 to fly *tó̱np-      
102 rat      
103 meat/flesh *sìsì      
104 fat/grease *à(n)pùrá      
105 tail *bò̱      
106 snake      
107 worm (earthworm)      
108 louse word info *sìrámí      
109 mosquito      
110 spider      
111 fish *(d)íwó      
112 rotten word info      
113 branch word info      
114 leaf *pá      
115 root *mò̱tò̱      
116 flower      
117 fruit      
118 grass      
119 earth/soil *tùtì      
120 stone *(d)ísò      
121 sand *súná      
122 water word info *mí      
123 to flow      
124 sea      
125 salt      
126 lake      
127 woods/forest      
128 sky      
129 moon *tùkú-      
130 star *pósí      
131 cloud word info *kùmù[C]à      
132 fog      
133 rain *àmâ-Ci      
134 thunder      
135 lightning      
136 wind      
137 to blow word info      
138 warm word info *àta-taka-      
139 cold word info *sàmù-      
140 dry word info *káw(V)rá-k-      
141 wet      
142 heavy      
143 fire *pò-Ci      
144 to burn word info *dák-      
145 smoke word info *kái[-]npúrí      
146 ash *pápÍ      
147 black *kùrwò      
148 white *sírà-Cu      
149 red *áká-      
150 yellow *kú-Ci      
151 green *míntórì      
151 green *àwò      
152 small *tìpìsà-      
153 big *ò̱pò̱-      
154 short word info *m-ìnsìkà-      
155 long word info *nànkà-      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick      
161 shy, ashamed      
162 old word info      
163 new *àrà-ta-      
164 good *dò̱-      
165 bad, evil      
166 correct, true      
167 night *dùCà      
168 day *pí (sun)      
169 year      
170 when? word info      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this *kó̱-      
178 that *ká-      
179 near      
180 far      
181 where? word info      
182 I *bàn[u]      
183 thou      
184 he/she      
185 we word info *bàn[u]      
186 you *si      
186 you *so̱-      
186 you *na      
187 they      
188 what? word info *nà[-]ní      
189 who? word info *tá-      
190 other      
191 all *múCí-nà      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not *-an[a]-      
196 to count      
197 One word info *pito̱-      
198 Two word info *puta-      
199 Three word info *mi-      
200 Four word info *do̱-      
201 Five word info *itu-      
202 Six word info *mu-      
203 Seven word info *nana-      
204 Eight word info *da-      
205 Nine word info *ko̱ko̱no̱      
206 Ten word info *to̱bo      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info *mwomwo      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: