https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Luang

Source/Author:  Taber (1993) 
Identifiers:  ISO-639-3:lex  Glottocode: luan1263 
Notes:  Taber, M. (1993) Toward a better understanding of the indigenous languages of southwestern Maluku. Oceanic Linguistics, 32:2, 389-441 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern:Central Malayo-Polynesian:Timor:Extra-Ramelaic:East:Luang-Kisar:Luang 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 2 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above 'la hi'jannə      
191 all hon'nonə      
192 and      
146 ash 'aʋu   1  
173 at      
13 back word info      
165 bad, evil      
14 belly 'apənu   2, 57  
176 below lai'jawə   1  
153 big      
97 bird 'maʔənu metathesis of *manu(k)a ? 1  
147 black mɛt'mɛtmə   1  
23 blood 'rara   1  
15 bone 'ruri   2  
113 branch word info      
18 breast 'uhu   1  
56 child 'aʔənə   1  
131 cloud word info 'kakəmə   8  
139 cold word info 'woki   5  
166 correct, true      
168 day      
10 dirty      
96 dog 'ahu   1  
140 dry word info 'kɛrnə Dry 6  
140 dry word info na'gari to dry    
82 dull, blunt      
11 dust      
43 ear 'tlini   1  
119 earth/soil 'tani   1  
98 egg 'tɛrnu   1  
204 Eight word info      
45 eye 'matə   1  
180 far oli'ɛtə   9  
104 fat/grease 'miʔənə   1?  
60 father mʷanke'ʔeni      
99 feather      
208 Fifty word info      
143 fire 'ai   1  
111 fish i'ʔinə   1?  
201 Five word info      
116 flower      
132 fog      
200 Four word info wo'gatə   1, 17  
117 fruit wo'ʔə   1  
164 good 'samow      
118 grass 'weʋənə Kunai grass 7?  
151 green mo'motni      
26 hair word info 'mortu   5  
1 hand 'limə   1, 64  
184 he/she      
24 head 'oʔətani   65  
142 heavy      
61 house 'romə   1  
194 how? word info ɛŋka'meni   10  
57 husband 'pat ke'ʔeni   10  
182 I 'aʔu   1  
193 if      
174 in, inside 'la ri'almə inside 1  
16 intestines      
126 lake      
114 leaf 'taʋi   7  
2 left      
4 leg/foot 'lakə foot 9  
135 lightning      
17 liver 'atni   1  
155 long word info 'plahəwə   10  
108 louse word info 'utu   1  
54 man/male mʷan'keʔə   1  
103 meat/flesh 'ihi   31  
129 moon 'wollə   1  
109 mosquito potə'potə      
59 mother 'inə   1  
30 mouth 'nuru   2  
63 name 'nanə   1  
158 narrow      
179 near horu'oru   4  
25 neck 'tʲɛru   14  
68 needle      
163 new war'warnu   1  
167 night mɛl'mɛlə   4  
205 Nine word info      
195 no, not e'donnə      
27 nose 'irnu   1  
162 old word info nam'toʔə   1  
197 One word info 'idə   1  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick      
53 person/human being 'riə   5  
133 rain 'otnə   1  
102 rat 'upə Mouse    
102 rat ṃ'lawa Rat 1, 82  
149 red mɛr'mɛrə   1  
3 right      
6 road/path 'tallə   1  
115 root 'gaʔərə   2?  
65 rope 'tali   1  
112 rotten word info 'gehəpə      
125 salt ki'oʔə   1?  
121 sand 'eni   1  
124 sea 'lorə   6  
203 Seven word info      
81 sharp 'plokrə   12  
154 short word info      
19 shoulder      
161 shy, ashamed      
202 Six word info      
12 skin 'ulatni   1  
128 sky li'anti   1  
152 small      
145 smoke word info ai'mokələ   12  
106 snake 'niji   1?  
110 spider      
130 star ʋti'onə   1?  
79 stick/wood      
120 stone 'watu   1  
105 tail li'ʔirnu   7  
206 Ten word info      
178 that 'hade      
62 thatch/roof      
187 they      
157 thick word info na'kəpau   1  
156 thin word info ṃ'nihə   1  
177 this 'hadi      
183 thou      
199 Three word info wo'telu   1, 40  
134 thunder      
41 to bite ṇ'nihiə   3  
137 to blow word info      
28 to breathe      
144 to burn word info ṇ'tunu   1  
91 to buy      
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come ṇ'mai   1  
39 to cook word info      
196 to count      
34 to cry ṇ'kakəru   29  
78 to cut, hack word info      
75 to die, be dead ṇ'mati   1  
90 to dig      
50 to dream ṇ'miʔə   1, 37  
40 to drink 'nɛmnu   1  
37 to eat na'ʔanə   24  
95 to fall word info ṇ'tujni   7  
22 to fear      
123 to flow      
101 to fly ṇ'nemə   7  
86 to grow word info      
44 to hear na'tlinə   66  
171 to hide word info      
72 to hit word info      
89 to hold word info      
69 to hunt word info      
74 to kill ṇ'wɛnnə   1  
20 to know, be knowledgeable 'natu   41  
33 to laugh nam'mali   3  
49 to lie down word info      
76 to live, be alive      
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say      
77 to scratch word info 'matlə   7  
46 to see nam'kekə   114?  
67 to sew word info      
70 to shoot word info      
51 to sit nam'tatnə   12  
48 to sleep na'ninə   4  
29 to sniff, smell      
36 to spit na'krui   11?  
80 to split word info      
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce      
52 to stand na'priri   1  
73 to steal      
42 to suck      
87 to swell word info      
9 to swim ə ṇ'nani   1, 45  
21 to think      
94 to throw word info      
66 to tie up, fasten      
8 to turn word info      
35 to vomit na'motə   1  
5 to walk na'laʔə   1  
83 to work word info      
47 to yawn      
32 tongue 'namə   6, 12  
31 tooth 'nihə   1  
207 Twenty word info      
198 Two word info 'woru   1, 28  
138 warm word info 'pahənə =hot 1  
122 water word info 'gerə   2  
185 we word info 'itə incl. 1  
185 we word info 'ami excl. 2  
141 wet      
188 what? word info hi'aʔə      
170 when? word info      
181 where? word info la han'meni   6?  
148 white wa'wahərə   6  
189 who? word info 'heʔə   1  
159 wide      
58 wife 'amə   2  
136 wind 'anni   1  
100 wing      
55 woman/female pat'keʔə   128  
127 woods/forest wo'ʔorə 'kaʋru      
107 worm (earthworm)      
169 year      
150 yellow mar'marə   6  
186 you 'oʔə   15  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: