https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Agta

Source/Author:  R. Mayfield in Reid (1971) 
Identifiers:  ISO-639-3:agt  Glottocode: cent2084 
Notes:  Reid, L.A. (1971). Philippine Minor Languages: Word Lists and Phonologies. Oceanic Linguistics Special Publication no. 8. University of Hawaii Press. 
Data Entry:  Typed By: Janet Moody  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Northern Luzon:Northern Cordilleran:Cagayan Valley:Ibanagic:Gaddangic 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 6 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand kʌmʌt The sound correspondence isn't regular, but sporadic g/k interchange is fairly common as a result of what is sometimes called 'the aerodynamic voicing constraint' in the general phonetics literature. 21, 68  
2 left zimigi   35  
3 right ziwanan   1, 75  
4 leg/foot tʌkki   70  
5 to walk mʌgtugut      
6 road/path      
7 to come      
8 to turn word info mʌgbʌlittʌg   21?  
9 to swim mʌglʌngoy   1  
10 dirty mʌduping   54, 120  
11 dust lʌppu      
12 skin tʌbbit   40  
13 back word info ʔʌddʌg   21  
14 belly sihat      
15 bone tulang   1  
16 intestines sihʌt   71  
17 liver ʔʌgʌl   16  
18 breast susu   1  
18 breast hʌdang      
19 shoulder ʔʌbʌgʌ   1  
20 to know, be knowledgeable ʔamu know (a person) 25, 28  
21 to think      
22 to fear mʌgtʌlaw semantic shift from cowardly 34  
23 blood dʌgʌ   1  
24 head ʔulu   1  
25 neck lig   1  
26 hair word info huk   1, 65  
27 nose ʔʌwan   1  
28 to breathe      
29 to sniff, smell labʌn      
30 mouth simuk   33  
31 tooth ngipʌn teeth 1, 48  
32 tongue hilʌ      
33 to laugh mʌgkʌtʌwʌ   1  
34 to cry mʌgtʌngit   1, 74  
35 to vomit mʌgʌduʌ   1  
36 to spit mʌglutab   29, 72  
37 to eat mʌngan   1, 14  
38 to chew word info gʌmman *betel chew 1  
39 to cook word info hutʌli 30. *to boil 91  
39 to cook word info mʌgʌpuy as written 90  
40 to drink ʔuminum   1  
41 to bite mʌgkʌgat   1  
42 to suck mʌgsusu   25  
43 ear bʌngbʌng   55  
44 to hear mʌdʌngʌg   1  
45 eye mʌtʌ   1  
46 to see mʌʔitʌ   1, 35  
47 to yawn      
48 to sleep mʌsidug   1, 70  
49 to lie down word info      
50 to dream tʌhinʌp   30  
51 to sit mʌgtuttud   33, 49  
52 to stand mʌgtayuk      
53 person/human being tolʌy   1, 31  
54 man/male lʌlʌki   2, 99  
55 woman/female bʌbbʌy   1, 105  
56 child ʔʌbbing   21  
57 husband ʔʌtʌwʌ   2  
58 wife ʔʌtʌwʌ   1  
59 mother ʔinʌʔ   1  
60 father ʔʌmʌ   1  
61 house bʌli   14  
62 thatch/roof ʔʌtʌp   1  
63 name ngʌgan   1  
64 to say ʔibah      
65 rope lubid   21  
66 to tie up, fasten ʔigʌlut   106  
67 to sew word info mʌgdʌget   2, 36  
68 needle dʌgum   1  
69 to hunt word info mʌgʌngkat      
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce mʌgkaddug   41  
72 to hit word info      
73 to steal mʌgtʌkʌw   1  
74 to kill mʌgpʌpasi   2  
75 to die, be dead nʌsi dead 1  
76 to live, be alive      
77 to scratch word info mʌkʌtʌl itch 37  
77 to scratch word info mʌgkuhas      
78 to cut, hack word info mʌggʌlgʌl      
79 stick/wood kʌyu   1  
80 to split word info      
81 sharp mʌtʌdʌm   1  
82 dull, blunt mʌngudʌl   40, 27  
83 to work word info mʌgtʌhʌbaku   103  
84 to plant mʌgmulʌ   1  
85 to choose mʌgpili   1  
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info ʔibbʌlan      
90 to dig mʌgkʌli   1  
91 to buy ʔitʌnʌm      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info mʌgbʌyu   1  
94 to throw word info ʔipattu      
95 to fall word info mʌnahu   1  
96 dog ʔʌtu   1  
97 bird mamanuk   1, 47  
98 egg ʔiklug   1  
99 feather      
100 wing pʌyak   33, 40  
101 to fly ʔimubʌh   86  
102 rat bʌlʌkʌd   41  
103 meat/flesh      
104 fat/grease tʌbʌ 104. fat (n.) 23  
105 tail ʔipput   30  
106 snake ʔulʌg   2, 33  
107 worm (earthworm) ʔʌlikkʌwuʌd      
108 louse word info kutu lice (head) 1  
109 mosquito ʔilʌk   28  
110 spider ʔʌlʌwlʌwʌ   1  
111 fish ʔikan   1  
112 rotten word info mʌlʌbʌg   29  
113 branch word info      
114 leaf don   1  
115 root hʌmut   3  
116 flower lʌppaw   27  
117 fruit mʌyan      
118 grass      
119 earth/soil lutʌk   25  
120 stone bʌtu   1  
121 sand ginʌt   37  
122 water word info dʌnum   1  
123 to flow      
124 sea bebʌy   28  
125 salt ʔʌsin   3  
126 lake ʔalug      
127 woods/forest tʌlun   30  
128 sky lʌngit   1  
129 moon hulan   1  
130 star bitwʌn   1  
131 cloud word info kulʌm   49  
132 fog      
133 rain ʔudan   1  
134 thunder dʌlʌk      
135 lightning kilat   1  
136 wind pʌddad   27, 85  
137 to blow word info sopʌn      
138 warm word info mʌpatu hot (as in water) 26  
139 cold word info mʌsʌnʌw      
140 dry word info mʌmagʌ dry (not wet) 26  
140 dry word info mʌgsigʌy to dry    
141 wet mʌbʌsʌ   1  
142 heavy mʌdammʌt   22, 26  
143 fire ʔʌpuy   1  
144 to burn word info mʌgtonghad      
145 smoke word info ʔʌsok   2, 53  
146 ash lʌppu   1?  
147 black ngisit   17  
148 white puhʌw   3  
149 red dʌhag   1, 107  
150 yellow ngilʌ   36  
151 green matʌ   1  
152 small ʔʌssʌng      
153 big dʌkʌl   22, 102  
154 short word info ʔʌlinnʌk short (person) 89  
154 short word info ʔʌpisi short (object)    
155 long word info ʔʌdanuk      
156 thin word info mʌlapit   1, 49  
157 thick word info mʌkʌnʌg   33  
158 narrow ʔʌsilʌt      
159 wide ʔʌlawʌ   1  
160 painful, sick tʌkit   1  
161 shy, ashamed mamʌt      
162 old word info danʌ old (objects) x  
162 old word info danʌ   x  
163 new bagu   1, 54  
164 good mʌpiʌ   1  
165 bad, evil dulʌy      
166 correct, true      
167 night hiklʌm   20, 37  
168 day ʔʌhaw   1  
169 year dʌhun   43, 73  
170 when? word info kanu   10, 19  
171 to hide word info mʌgtʌgu   13  
172 to climb word info ʔimunek   1, 60  
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below ʔaddun under    
177 this      
178 that      
179 near ʔʌbikʌn      
180 far ʔʌdayu   1, 76  
181 where? word info had      
182 I      
183 thou      
184 he/she      
185 we word info      
186 you      
187 they      
188 what? word info ʔʌnu   2, 18  
189 who? word info ʔinyʌ   14, 46  
190 other takwan   34, 32  
191 all ngamin   1  
192 and      
193 if ʔʌm      
194 how? word info pigʌ how many x  
195 no, not bʌkkʌn   26  
196 to count mʌgbilang   1  
197 One word info tatakdʌy   1, 67  
198 Two word info duwʌ   1  
199 Three word info tʌllu   1  
200 Four word info ʔʌppat   1  
201 Five word info limʌ   1  
202 Six word info ʔʌnnʌm   1  
203 Seven word info pitu   1  
204 Eight word info wʌlu   3  
205 Nine word info siam   9  
206 Ten word info mʌpulu   5, 40  
207 Twenty word info duʌpulu   3, 6  
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info mʌgʌtut   4, 52  
210 One Thousand word info mʌhibu   5, 9  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: