https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Ilongot, Kakiduge:n

Source/Author:  M. Rosaldo in Reid (1971) 
Identifiers:  ISO-639-3:ilk  Glottocode: ilon1239 
Notes:  Reid, L.A. (1971). Philippine Minor Languages: Word Lists and Phonologies. Oceanic Linguistics Special Publication no. 8. University of Hawaii Press. 
Data Entry:  Typed By: Janet Moody  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Northern Luzon:Meso-Cordilleran:South-Central Cordilleran:Southern Cordilleran:Ilongot 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 10 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all ʔɨmin   1  
192 and      
146 ash dɨ:puǥ   17  
173 at      
13 back word info gɨtud   46  
165 bad, evil naʔugi   121  
14 belly tabu   28  
176 below tadu under 32  
153 big ʔusikɨn   37  
97 bird manuk   1  
147 black bɨ:lɨng   30  
23 blood matǥɨm   23  
15 bone tuʔlang   1  
113 branch word info      
18 breast tutu   1  
18 breast tukad      
56 child ʔanak   1  
131 cloud word info ʔaup   54  
139 cold word info gɨmna   33  
166 correct, true      
168 day magu   1, 54  
10 dirty napadiǥan   148  
96 dog ʔatu   1  
140 dry word info magi dry (not wet) 26  
140 dry word info ʔagitʔit to dry    
82 dull, blunt ngilud   40, 43  
11 dust bunubun   70  
43 ear talinga   1  
119 earth/soil dɨ:ǥɨn   24, 82  
98 egg lubun   25  
204 Eight word info tambiang nu tiǥu      
45 eye mata   1  
180 far bɨaʔɨng   37  
104 fat/grease tabi 104. fat (n.) 23  
60 father ʔama   1  
99 feather lawi   14  
208 Fifty word info      
143 fire gapuy   1  
111 fish gudung   38  
201 Five word info tambiang      
116 flower bɨ:dɨk   28  
132 fog      
200 Four word info ʔɨpat   1  
117 fruit bunga   9  
164 good ʔupiya   1  
118 grass      
151 green guput   37  
26 hair word info ʔuu   1, 65  
1 hand gima   1, 64  
184 he/she      
24 head kidɨp   38  
142 heavy ʔuǥɨni   27  
61 house ʔabung   16  
194 how? word info pigi how many x  
57 husband bɨʔyɨk   43  
182 I      
193 if nu   2, 70  
174 in, inside      
16 intestines silɨt   71  
126 lake gɨbɨng   19  
114 leaf bung   18  
2 left wili   1  
4 leg/foot tɨǥɨ   72  
135 lightning kiat   1  
17 liver ʔaǥsi   1 L
155 long word info ʔuduki   1, 95  
108 louse word info kutu lice (head) 1  
54 man/male ǥaki   2  
103 meat/flesh      
129 moon buan   1  
109 mosquito tɨnnɨk   25  
59 mother ʔina   1  
30 mouth tayap   35  
63 name ngadɨ:n   1, 47  
158 narrow ʔuʔupug   31  
179 near dɨag   128  
25 neck bukǥu   75  
68 needle dɨum   1  
163 new bɨ:ǥu   1, 54  
167 night masi   35  
205 Nine word info tambiang nu ʔɨpat   4  
195 no, not ʔawan   36, 52  
27 nose ʔɨǥɨng   85  
162 old word info diʔin old (objects) x  
162 old word info bɨgangɨt old (people) 38  
197 One word info sit   88  
209 One Hundred word info tam bukǥay      
210 One Thousand word info ǥibu   5  
190 other ǥiwa   28  
160 painful, sick takit   1  
53 person/human being tuʔu   1, 76  
133 rain ʔudɨn   1  
102 rat bɨ:ki   42  
149 red tɨǥat   118  
3 right      
6 road/path      
115 root ǥamut   3 L
65 rope ǥinubid   21  
112 rotten word info buyuk   1, 102  
125 salt sigɨm   29  
121 sand buwɨd   40  
124 sea dagat from Tagalog 25 L
203 Seven word info tambiang nu duwa      
81 sharp ʔutadɨm   1  
154 short word info ʔagubi short (person) 111  
154 short word info bulingkid short (object)    
19 shoulder tapung   33  
161 shy, ashamed nabɨ:tangan   89  
202 Six word info tambiang nu sit      
12 skin kalɨb   1  
128 sky tawɨn   23  
152 small ʔuliki      
145 smoke word info ʔabuk   30, 58  
106 snake ʔulɨg   2, 33  
110 spider ʔanggɨlawa   1  
130 star pandɨk   26  
79 stick/wood kiyu   1  
120 stone dɨpǥat   16  
105 tail ʔikul   1  
206 Ten word info      
178 that      
62 thatch/roof ʔatɨp   1  
187 they      
157 thick word info ʔukɨnɨg   33  
156 thin word info yapit   1, 2  
177 this      
183 thou      
199 Three word info tiǥu   1  
134 thunder kiduǥ   2, 92  
41 to bite kaǥat   1  
137 to blow word info sibuk   34  
28 to breathe      
144 to burn word info ǥunguy   34  
91 to buy taiw   20  
38 to chew word info biʔin *betel chew 23  
85 to choose pii   1  
172 to climb word info kayab   17, 53  
7 to come      
39 to cook word info dikdik 30. *to boil 44  
39 to cook word info gutu   20  
196 to count ngɨtu   27  
34 to cry ʔibiǥ   22  
78 to cut, hack word info bukbuk   46  
75 to die, be dead napasi dead 1, 35  
90 to dig kuʔku   52  
50 to dream kugip   28  
40 to drink ʔinum   1  
37 to eat kan   1, 14  
95 to fall word info ʔɨlag   29  
22 to fear kayub   38  
123 to flow      
101 to fly payadung   39  
86 to grow word info      
44 to hear dɨngɨg   1  
171 to hide word info ʔɨmut   20  
72 to hit word info      
89 to hold word info ʔɨdɨn   43  
69 to hunt word info laʔub   32  
74 to kill pasi   2  
20 to know, be knowledgeable bi:ya know (a person) 147  
33 to laugh ʔɨngit   34  
49 to lie down word info      
76 to live, be alive      
92 to open, uncover      
84 to plant tanɨm   2  
93 to pound, beat word info bɨ:uy   1  
64 to say ʔupu   42  
77 to scratch word info gɨʔtɨ itch 37, 41  
77 to scratch word info guʔgu   22  
46 to see buya   34  
67 to sew word info tɨ:ʔuk   38  
70 to shoot word info      
51 to sit tungɨd   54  
48 to sleep nuʔngu   115  
29 to sniff, smell ʔamuy   31  
36 to spit ʔutap   46  
80 to split word info      
88 to squeeze word info pɨgsit   77  
71 to stab, pierce ʔutab   39  
52 to stand sikin   111  
73 to steal ǥimit   26  
42 to suck tuptup   1, 73  
87 to swell word info      
9 to swim nanguy   1, 45  
21 to think      
94 to throw word info kɨgat   133  
66 to tie up, fasten pɨdɨng   48  
8 to turn word info likɨd   21  
35 to vomit ʔugkak   46  
5 to walk kuwa   56  
83 to work word info talabaku   113  
47 to yawn      
32 tongue limut   34  
31 tooth bɨʔbɨ   72  
207 Twenty word info duwampu   3, 6  
198 Two word info duwa   1  
138 warm word info ʔuʔinit hot (as in water) 23  
122 water word info dɨ:num   1  
185 we word info      
141 wet bɨ:ta   27  
188 what? word info ngadɨ:n nima   24  
170 when? word info pigi   1, 26  
181 where? word info tunguy   29  
148 white budɨ:k   125  
189 who? word info katuʔu   70  
159 wide biag      
58 wife      
136 wind ʔɨgnay   39  
100 wing payak   33, 40  
55 woman/female bɨ:kug   26  
127 woods/forest ǥungut   59  
107 worm (earthworm) ʔulaǥ   36  
169 year taʔun   1  
150 yellow duyaw   24, 75  
186 you      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: