https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Nyo (Abung/Sukadana)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:abl  Glottocode: lamp1242 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 1 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand puŋə̯̃õ   17  
2 left      
3 right      
4 leg/foot      
5 to walk lɑpɑh   42  
6 road/path ʁɑŋlɑyo   1  
7 to come məgəʁ   27  
8 to turn word info butoʁ   53  
9 to swim nɑŋʊy   1  
10 dirty kɑmɑh   35  
11 dust      
12 skin bɑbɑʔ   18  
13 back word info təkuyuŋ   41  
14 belly bɘt:əŋ   29  
14 belly tənəhə̃y   41  
15 bone bɑluŋ   17  
16 intestines      
17 liver ɑtəy   1  
18 breast susə̯o   1  
19 shoulder pup:ɪŋ   16  
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
22 to fear ʁɑbɑy   14  
23 blood ʁɑh   1  
24 head ulə̯o   1  
25 neck gɑlɑh   33  
26 hair word info buwɑʔ   1  
27 nose iʁuŋ   1  
28 to breathe      
29 to sniff, smell ŋɑmbɑw   36  
30 mouth ʁɑŋə̯ɔ   16  
31 tooth kədiə̯s   26  
32 tongue mə̯̃ɔ̃   1  
33 to laugh mɑ̃h:ɑ̃͡õ   23  
34 to cry mĩwɑ̃ŋ   9  
35 to vomit mũtɑ̃h   1  
36 to spit utəp   41  
37 to eat məŋɑ̃n   1, 14  
38 to chew word info ŋɑyəl   13  
39 to cook word info mɑjɑʔ   19  
39 to cook word info ŋəkʊʔ   59  
40 to drink ŋĩnum   1  
41 to bite gigiə̯ʔ   21  
41 to bite kəʁɑh   1  
42 to suck isəp   1  
43 ear cupiə̯ŋ   15, 51  
44 to hear dəŋəy   1  
45 eye mɑtə̯ɔ   1  
46 to see ninʊʔ   65  
47 to yawn məhɑwɑp   19  
48 to sleep pəd:əm   16  
48 to sleep tuʁʊy   1  
49 to lie down word info      
50 to dream ŋĩpə̯̃y   1  
51 to sit məjəŋ   28  
52 to stand minjɑʔ   38  
52 to stand təməgəy   14  
53 person/human being      
54 man/male ɾɑgɑh   43  
55 woman/female sə̯bɑy   1, 108  
56 child ɑnɑʔ   1  
57 husband mə̃ʁĩɑn   12  
58 wife mɑjə̯o   7  
59 mother m:ɑʔ   35  
60 father bɑpɑʔ   5  
61 house nũə̯̃ɔ̃   22  
62 thatch/roof hɑtɜʔ   1  
62 thatch/roof pək:ʊl   48  
63 name gəlɑʁ   10  
64 to say cɑwo   21  
65 rope tɑləy   1  
66 to tie up, fasten ikɐʔ   1  
67 to sew word info ɲiʁuə̯ʔ   45  
68 needle səʁɑʔ   13  
69 to hunt word info ŋəbuɾə̯o   23  
70 to shoot word info nimbɑk   49  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
72 to hit word info ŋəgəbʊk   47  
73 to steal mɑliə̯ŋ   16  
74 to kill mɑtəy   15  
75 to die, be dead mɑtəy   1  
76 to live, be alive uʁiʔ   1  
77 to scratch word info kək:ʊy   19  
78 to cut, hack word info      
79 stick/wood kɑyə̯o   1  
80 to split word info bəlɑh   1  
81 sharp tɑjəm   1  
82 dull, blunt kudʊl   80  
83 to work word info      
84 to plant nɑnəm   2  
85 to choose miliə̯h   1  
86 to grow word info tumbʊə̯h   1  
87 to swell word info bɑyɑh   1  
88 to squeeze word info məɾəs   42  
89 to hold word info bək:əm   66  
90 to dig ŋɑləy   1  
91 to buy bələy   1  
92 to open, uncover bukɑʔ   1  
93 to pound, beat word info nũtə̯o   20  
94 to throw word info ɲĩtuh   59  
95 to fall word info      
96 dog kuyuʔ   26  
97 bird mɑnʊ̃ʔ   1  
97 bird putɪʔ   71  
98 egg tɑl:ʊy   1  
99 feather bulə̯o   1  
99 feather mɑnʊ̃ʔ      
100 wing kə̯p:əy   52  
101 to fly tɑhɑmbor   18  
102 rat tikʊs   22  
103 meat/flesh dɑgɪŋ   26  
104 fat/grease bɑŋĩʔ   59  
105 tail gundɑŋ   48  
106 snake ulɑy   2  
107 worm (earthworm) gɘl:əŋ   15  
108 louse word info kutə̯o   1  
109 mosquito ɲĩɲẽʔ   55  
110 spider ləlɑwɑh   1  
111 fish puɲə̯̃õ   62  
112 rotten word info buyuʔ   1  
113 branch word info pup:ɑŋ   20  
114 leaf bulʊŋ   18  
115 root wɑkɑʔ   2  
116 flower kəmbɑŋ   21  
117 fruit buɑh   1  
118 grass jukʊʔ   2  
119 earth/soil tɑnɑh   1  
120 stone bɑtə̯o   1  
121 sand      
122 water word info wɑy   2  
123 to flow miləy   56  
124 sea lɑwət   6  
125 salt uyɑh   15  
126 lake dɑnɑw   1  
127 woods/forest lɑs   1  
128 sky lɑŋẽʔ   1  
129 moon kənɑ̃wɑ̃t   41  
130 star bit:ɑŋ   43  
131 cloud word info ɑwɑn   68  
132 fog sɑbək   48  
133 rain ujɑn   1  
134 thunder guluʁ   58  
135 lightning kilɑʔ   1, 88  
136 wind ɑŋɪn   1  
137 to blow word info      
138 warm word info pɑnɑs   1  
139 cold word info ŋĩsən   20  
140 dry word info kəɾiŋ   22  
141 wet bɑsɑh   1  
142 heavy biɑʔ   1  
143 fire ɑpʊy   1  
144 to burn word info pup:ʊl   18  
145 smoke word info ɑsɑʔ   49  
146 ash ɑbə̯o   1  
147 black ɑʁəŋ   56  
148 white ɑndɑʔ   25  
149 red suluh   61  
150 yellow      
151 green ujɑw   25  
152 small luniʔ   19  
153 big bɑlɑk   21  
154 short word info ibɑh   61  
155 long word info təjɑŋ   102  
156 thin word info ipis   1  
157 thick word info ɑməl   46  
158 narrow ʁupiʔ   40  
159 wide bəʁɑʔ   50  
160 painful, sick sɑkɪʔ   1  
161 shy, ashamed mɑlə̯o   20  
162 old word info tuhə̯ɔ   1  
162 old word info munəy   89  
162 old word info sɑkə̯ɔ   90  
163 new ɑp:ɑy   17  
164 good wɑwɑy   83  
165 bad, evil jɑhəl   1  
166 correct, true təmən   47  
167 night dibiŋɑy   1  
168 day      
169 year tɑh:un   1  
170 when? word info      
171 to hide word info jəmɑmʊ̃ʔ   24  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
173 at di   20  
174 in, inside diləm   1  
175 above diuŋgɑʔ   30  
176 below dibəhɑn   1  
177 this ijə̯ɔ   11  
178 that inəy   1  
179 near pɑʁɑʔ   27  
180 far jɑwɑh   1  
181 where? word info dikədə̯ɔ   43  
182 I ɲɑʔ   7  
183 thou nikə̯o   1  
183 thou puskɑm   13  
184 he/she yə̯ɔ   1  
185 we word info ikɑm   2, 65  
185 we word info ʁɑm   23  
186 you      
187 they tiɑn   11  
188 what? word info ɲəw   37  
189 who? word info ɑpə̯ɔ   12  
190 other      
191 all uɲən   22  
192 and jɑmõ   2  
193 if lɑmʊn   10  
194 how? word info ɲə̯oupə̯ɔ   20  
195 no, not maʔ   48  
196 to count      
197 One word info sɑy   1, 61  
198 Two word info wə̯o   1  
199 Three word info      
200 Four word info pɑʔ   1  
201 Five word info limə̯ɔ   1  
202 Six word info n:ǝm   1  
203 Seven word info pitə̯o   1  
204 Eight word info wɑlə̯ɔ   3  
205 Nine word info siwə̯o   5  
206 Ten word info puluh   5  
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info seʁɑtus   4  
210 One Thousand word info səʁibə̯o   5  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: