https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Saisiyat L04 (Ta'ai)

Source/Author:  Li (2004) 
Identifiers:  ISO-639-3:xsy  Glottocode: sais1237 
Notes:  Li, Paul Jen-kuei. 2004. "Basic Vocabulary for Formosan Languages and Dialects." In Li, Paul Jen-kuei. 2004. Selected Papers on Formosan Languages. Taipei, Taiwan: Institute of Linguistics, Academia Sinica. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics: 
  • Total Data: 200
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Austronesian:Northwest Formosan 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 14 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
11 dust      
49 to lie down word info      
53 person/human being      
57 husband      
58 wife      
82 dull, blunt      
86 to grow word info      
116 flower      
127 woods/forest      
132 fog      
150 yellow      
151 green      
171 to hide word info      
173 at      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
1 hand ralokamaʔ   61  
2 left kayLi   1, 42  
3 right kaʔnal   1, 76  
4 leg/foot ʔæʔæy   1  
5 to walk manraLan   21  
6 road/path raLan   1  
7 to come waLiʔ   35  
8 to turn word info paLinʃaLiloʔ   3  
9 to swim lomaŋoy   1  
10 dirty LaraLiʔ   95  
12 skin βaŋəʃ   26  
13 back word info Likor   1  
14 belly tial   1  
15 bone βœʔœl   44  
16 intestines maʔasay   51  
17 liver ræʔæl   28  
18 breast hœhœʔ   1  
19 shoulder ʔæβaLaʔ   1  
20 to know, be knowledgeable raLam   38  
21 to think maLʔazʔazəm   1  
22 to fear tikot   1  
23 blood ramoʔ   20  
24 head taʔœlœh   57  
25 neck warəŋ   93  
26 hair word info βokəs   1  
27 nose kanosəlan   43  
28 to breathe Lomihnak   57  
29 to sniff, smell somazək   1  
30 mouth ŋaβas   68  
31 tooth nəpən   1  
32 tongue kæhmaʔ   1  
33 to laugh somawaʔ   1  
34 to cry hœmaŋih   1, 56  
35 to vomit momotæʔ   1  
36 to spit toməpəʃ   77  
37 to eat somiʔæl   26  
38 to chew word info maʃʔiʔis   47  
39 to cook word info tomalək   1  
40 to drink romæʔœL   43  
41 to bite komaLas   1  
42 to suck ʔomosʔəs   45  
43 ear saliʔiL   35  
44 to hear βazæʔ   48  
45 eye masaʔ   1  
46 to see komitaʔ   1  
47 to yawn maLəʃwaβ   19  
48 to sleep mæʔrəm   27  
50 to dream ʔiʃpiʔ   1  
51 to sit ʃaLəŋ   91  
52 to stand miriLiʔ   1  
54 man/male kamamanraLan   62  
55 woman/female minkoriŋan   65  
56 child korkoriŋ   59  
59 mother oʔyaʔ term of reference 2  
59 mother ʔinaʔ term of address 1  
60 father tamæh term of reference 1  
60 father yaβaʔ term of address 14  
61 house taLœʔæn   21  
62 thatch/roof sinakəβan   58  
63 name raroLoʔ   43  
64 to say mæhræhraŋ   130  
65 rope ʃinaLiʃ *S-in-aliS 1  
66 to tie up, fasten βotœʔ   99  
67 to sew word info ʃomæʔiʃ   1, 52  
68 needle tiʔæʔ   32  
69 to hunt word info ʔœmalop   1  
70 to shoot word info pomanæʔ   1  
71 to stab, pierce hœmazaβ   38  
72 to hit word info ʃəmβət   103  
73 to steal marmaʔ   41  
74 to kill tomβok   84  
75 to die, be dead masay   1  
76 to live, be alive ʔiʔiLæh   63  
77 to scratch word info komoʃkoʃ   27  
77 to scratch word info kaLkaLaw   1  
78 to cut, hack word info kominmæh   82  
79 stick/wood kæhœy tree, wood 1  
80 to split word info lomakay   15  
81 sharp səmaLəm *Ca-um-alem 63  
83 to work word info mataLoaw   65  
84 to plant mamoLaʔ   1  
85 to choose pawhiLil   1  
87 to swell word info maLriæʔ   39  
88 to squeeze word info kompəL   39  
89 to hold word info βilis   64  
89 to hold word info taʃiβinaʔ   95  
90 to dig komoLih   1  
91 to buy βaLiw   23  
92 to open, uncover Lawæh   14  
93 to pound, beat word info toʔtoʔ   54  
94 to throw word info ʔœmosaL   82  
95 to fall word info ʃæhLæʔ   90  
96 dog ʔæhœʔ   1  
97 bird kaβkaβæhæL   13  
98 egg ʔœsizoL *qiCejuR -EG 1, 81  
99 feather ʔœLoβœh   3  
100 wing palir   2  
101 to fly Lomayap   2  
102 rat ʔæLohæʃ   15  
103 meat/flesh βoriL   73  
104 fat/grease ʃimaL   2  
105 tail kikoL   1, 69  
106 snake ʃiβaLiʔ   60  
107 worm (earthworm) hœLəl   60  
108 louse word info kosoʔ   1  
109 mosquito tataŋoL   76  
110 spider tokaŋaŋ   59  
111 fish ʔælaw   2  
112 rotten word info Laβosoʔ   56  
113 branch word info paŋaʔ   22  
114 leaf βiLæʔ   2  
115 root Laməs   3  
117 fruit βoLay *bulay or *buRay -EG 14  
118 grass Linβətəl   69  
119 earth/soil raLiʔ   30  
120 stone βatoʔ   1  
121 sand βonaz   2  
122 water word info ralom   1  
123 to flow ʔælʔælor   53  
124 sea wasal   12  
125 salt timoʔ   2  
126 lake toLnœʔ      
128 sky kawaʃ   3  
129 moon ʔilaʃ   2  
130 star βintœʔæn   1, 78  
131 cloud word info LəmLəm   2  
133 rain ʔæʔœral   1  
134 thunder βiLwaʔ   24  
135 lightning palomikas   65  
136 wind baLiʔ   2  
137 to blow word info hœmiop   1  
138 warm word info rikrikaL hot 86  
139 cold word info maskəs   90  
140 dry word info ʔæLʔæLiw   2  
141 wet misʔœh   82  
142 heavy ʃilʔiL   57  
143 fire hapoy   1  
144 to burn word info maʃhapoy   81  
145 smoke word info kasβol   65  
146 ash ʔæβoʔ   1  
147 black ʔəlŋihan   69  
148 white βolalasan   84  
149 red ŋaŋilæhan   82  
152 small ʔolʔolaʔan   94  
153 big soβaLœh   77  
154 short word info Litosan   84  
155 long word info ʔinaroʔ   1  
156 thin word info lihpihan   1  
157 thick word info karpaL   1, 40  
158 narrow Liʔoaʃ   9  
159 wide mwahil   56  
160 painful, sick ʔæʔyæh   85  
161 shy, ashamed pakʃikar *pakSikad/z -EG 53  
162 old word info tatiniʔ   112  
163 new ʃaʃoʔ   43  
164 good kayzæh   98  
165 bad, evil ʔæwhæy   72  
166 correct, true maylaLʔoz   69  
167 night haLoan   62  
168 day hilaLan day 5  
168 day hæhilaL sun 5  
169 year tinalʔomæh   62  
170 when? word info ʔinoan future 2  
170 when? word info kaʔinoan past 2  
172 to climb word info manakiʃ   2  
174 in, inside ʔæβoʔ   41  
175 above βaβaw   2  
176 below kamasal   71  
177 this hiniʔ   1  
178 that hizaʔ   30  
179 near ʔælʔælihan   1, 99  
180 far raLawaʃ   57  
181 where? word info haynoʔ   1  
181 where? word info raynoʔ   1  
182 I yako   1  
183 thou ʃoʔo   1  
184 he/she sia   1  
185 we word info ita inclusive 1  
185 we word info yami exclusive 2  
186 you moyo   1, 13  
187 they lasia   3  
188 what? word info kanoʔ   2  
189 who? word info hiaʔ   33  
190 other ʔaromaʔ   1  
191 all saβœh   64  
192 and ki   53  
193 if ʃo   56  
194 how? word info ʔinakʔinoʔanʔihan   53  
195 no, not ʔiziʔ   95  
196 to count (sa)ʃəpəL   3  
197 One word info ʔæhæʔ   1  
198 Two word info roʃaʔ   1  
199 Three word info toLoʔ   1  
200 Four word info ʃəpat   1  
201 Five word info Lasəβ   2  
202 Six word info ʃayβoʃiL   3  
203 Seven word info ʃaybɔʃiLo ʔæhæʔ   3  
204 Eight word info kaʃpat   1  
205 Nine word info Lææʔhæʔ   26  
206 Ten word info laŋpəz   7  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: