https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: mountain, (hill) / montagne, (colline)

Details for word meaning category "mountain, (hill) / montagne, (colline)":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
00266. Kinyamwezi F22 lʊ̀/ŋ gʊ̀lʊ̀ N 11 ,10    
00742. Bukusu E.31c lùù- kùlù N 11, 10    
01164. Bemba M.42 ùlù pìlì N      
01579. Basaa A.43a hì-/dì- kòá N 19, 13    
02036. Asu G.22 n túví N 9    
02037. Asu G.22 lìmà N 3    
02455. Koyo C.24 ò kùlí N 3-4    
02886. Rumanyo (Gciriku) K.38 n dúndù N 9, 10    
03280. Lega D.25 mw- ìdʊ̀kò N 3, 4    
03684. Tswana S.30   tʰàbà N 9    
04109. Yao P.21 dì- tùúmbì N 5    
02035. Asu G.22 ŋgori N 11   NTIA

12 entries found

Save Data: