https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Classification Search:

Show: All Niger-Congo

Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, Benue-Congo, Bantoid, Southern, Narrow Bantu, Central, P, Yao (P.20), :

» Yao P.21

(1 entries for the node "Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, Benue-Congo, Bantoid, Southern, Narrow Bantu, Central, P, Yao (P.20)")

Show: All Niger-Congo