Russell Gray's Research Lab

klai1 fiyaf kaduwanaku mâà nimo i-sip nzʊ̀nzʊ̀ oruo ßìlàùk vaha gyágyɩ̀là ʃììk mìʤ̑à mame ìà támbùl ɔ̀gɔ́hà lòmò tno ómà mate batu ʔitu sek tham1 (na:1) silá hémbé 'mɛdɛ liyaə sònà kédè kiso əmnə búbwà nwá -ßòòfù tʰùχà kayo ɛ̀ŋg namarita ßûmbà kipara mèèmà ŋgòòŋgòòŋgòdí ɔ̀k du sehrek kìrà ɲàmà bìlò aawula soonda nìnà túrò dàkɔ́ óŋkà -yeleyele ᵐbatu-ᵑk ele mbànʤ̑í òkà siɣini tʰɛ́bɛ́ sekmon sámbì ʔua hari-ku darua kuto kɔ̀ɔ̀βà ama témbó ǐmbyà réndà ɬai5 sóŋ dɩ̀lɩ̀ɩ́ kɛ̀mù zezep- lep buọʔ ʔiˈja tuani lòì lòß

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: