Russell Gray's Research Lab

ū rèʤ̑ù íʃùtà i|kahikahin fòfù ɣena 'ate-na zàlá 'ʔinit lɔ̀m atoo kêŋgà nə-mʷanta-k ɔ̀ndɔ́ kafag ʃîrà nə-βiŋo-k maguae na-βaβin ŋgà ßjál ììkì moto pu bwáŋgè ʔaakrɑk tsàtsí tinaʔi hintalu dɛ̀gɛ́lɛ̀kà kɔ́rá ásí bûtò ítáŋgà jǐndà tàrà mbú ásàm ndɩ́ŋgɩ̀ kambohi maaraw vârà hùβà ɓɛ̀lá hwaa|ran atoko ìnɔ́ àpàrà ma-futiʕ taŋalua kúpè ɓíp sísà o manu køz kòsì tʰìmà 'mɛlla ènsò dɔ̀ɔ́ to̰35 didi meɲana vwí ɣómà tolo gɛ̀mà ʝûʝwà 'tata bukəs mela:k num kámà mohong piŋ11 bileŋ matfasayo (ya)-mmoot ìnò ifi klɯə1 ítà wɛ̀ná βʊ̀βà mon ŋwàá dímʊ́ di bah fùtà ʤ̑ómù

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: