Russell Gray's Research Lab

maza la33 bi55 bi55 sìsá -èsì ǹtswɛ̀ tòntó ai'ron kàk xwààßì wuja ita mjaŋ53 àni lūmaŋo ma:ŋ1 káándàpàlè afu dókà kari-(pʷɔdɔ) navarbar tfale duaŋdasə hukut swá **-ag tutuh ǎna *a(mb,m)u nɛ̀ lɩ̀lɔ̀ séŋgó bɔ̀ɔ̀là -mata mok lelembɔ sɔ̀ní wîrù ʝônà -màlì ábàgà naakahi àhɩ̀ɩ́ŋgǎ tʰɩ́ tɔ́gɔ̀ ùnì kalap nautut siki látɬʰá lúlì ʧoma téndè kɔ̀rì paid gabi βule ʤ̑ûmù kágás sòòlò kaplas ŋàŋgà vava patus leʔe siʔgut bata ngenges túta bɑyo hùtì khegra túmà sàbì masi 'riʔɲon ijiñis gàßò bêrè dadua ěmbé jy2 kwa3 bɛ́ßí dúlúkó ʤ̑òp ɓóô búgù sɛ́gɛ́ tanah lòkà *gak -mat ruma lààŋgà

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: