Russell Gray's Research Lab

ʤábàná tei kùla lùßà amuri fuk7 tamiaŋ ŋkàtí nautəitetan raŋ tʊ́lì ʧ̑à maong àrâ rɔ̂mbà ŋgênà tûrò oko kape-mu kàɩ́ nsààná -tàtù ìrì ǐs salap kùlí ʃím pànʤ̑è nang lain tumirəŋ garuk mivawah ndwárà monimbak rátárʊ́ tímà ǒgà motok kòlòòßà simuk iita tɕhiu31 lóòlô mu'loror térèʤ̑à lile pénètʰì we lààmbjà tʊ̀ʊ́là ʤ̑èŋgà lɑŋik tokota i'a bélà duta pha:k11 maraɔ *bunga maŋar isu -suᵐbsuᵐb i wawo ᵐbakele èlè mateni siku husok dwèèlà ʃéŋgùl huri ma-e-ich welik índi ǎka pùm va:ŋ4 -lib éʤìípì kwàá kíŋgú sárʊ̀ kɛ̀mù ɔ̌m dìtìmà ku ìnsó zókà he31 bʊ́mbà sɔ́p ǎrʊ̀la fà-ɣɔ́mà masuʔu βuu

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: