Russell Gray's Research Lab

ßàlà roŋoa tírí ɲùú mantow sàsùlà dhaun tàndà udadawác' 'putiʔ patu kùmbùl moyu bájà veleka ɓɛ̀lá bi'waʔ búbwà tʰùxà ʔabaga mali ʊ̀ŋgʊ́ lɩ́bá pɔŋɔ kònò bɩ́sɩ̀ ʤéèʤè ni-mahal zɩ̀là núpàtà minteh lénd ɓèé ratuŋ gèlèkà namnæ vul bɩ́lɩ́ cɛh/səlang baaŋ33 hmuat33 pùmbù ṇei35 ṇei31 gísyà óŋgèʤ̑à lùrà ʁɑtoŋ peɣonə pêʃà kaisaw ləᵐbanan ʔdu11 nɔ24 ǐtàbɩ̀là miti'an uli tohua masi kàámvúgà ŋàndá -lu toro twé domesi tsʰwáná ɲèkéèlè kàfûmù ípìp ise kán vínà ŋudus popo tûkà nwà íná ǎj libubúk búŋgùrùrù ndì a-sawi ate gopao inuʔ robit musia ʤ̑à lòòsì lai3 ȵe4 távùrà rúɣà ip

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

  • 2024-07-17 00:41:14 (austronesian): Added Tomoip from Barlow & Killian (2023a), Barlow & Killian (2023b), Barlow 2024, Parkinson (1907), Grace (1955), and Ross (1977–1982).
  • 2024-07-17 00:37:00 (austronesian): Added Kuanua (Makada) from Barlow (2024).
  • 2024-04-18 08:12:12 (austronesian): Added Mahakam Kayan from DeAndré A. Espree-Conaway. Thanks to DeAndré A. Espree-Conaway
  • 2024-04-18 08:12:06 (austronesian): Added Bahau from DeAndré A. Espree-Conaway. Thanks to DeAndré A. Espree-Conaway
  • 2024-04-18 08:11:47 (austronesian): Added Wehea (Wahau) from DeAndré A. Espree-Conaway. Thanks to DeAndré A. Espree-Conaway
Editors Log-in: User: Password: