Russell Gray's Research Lab

kùùxù kûŋgà twɛ̂dù 'ote víví ßì pwà mbwí nik vaaŋgala *uma sógól sɛ̀ɛ̀ŋgà kùùtʰà eno nɔ̀gɔ̀ pari sáví térì hɑndɑʔ ho:ŋ1 ni2 bə31 nwai33 ʃíʃìmà 'au sààfù ʃòtà tuha ljó: nàŋànìʃ ɩ̀mbá zien6 amu tûrò mɨharang miri mɔ22 rázì góòmbò no-kanok tagaluka gu rârà 'lakti lémù vati bura duwe ʔɨw'wa loga katka- ìrì danum tɨmbe -xòsjà tâßì nɔ̀ɲánɩ́ gʊ̀là βʊ̀βà *raŋ-laya su alung meme *na:n4 ɣúpè ekor làp ʊ̀ʊ̀jɛ́ nwà pamu malolit lagoba qumoui i tonto búá nɛ̀ɛ̀ŋgɛ̀ɛ̀là nsààná nʧènʧè bèlé antunu léèlé tàndà mʊ́bʊ́dí moedeʔai ikoru pəran rèŋgá ampandano weipalala bèlá dátʊ́

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: