Russell Gray's Research Lab

nùúŋgʊ̌ fúm ítà ʤóká kələkəlip kuwos -rosəros fuma hi:2 χápá kùmbùl su ŋindu-na dai rio-na dòram njà oβilis swé nwá sɔ̀ eahoo tʰàà me'han one mùlì riho-na lamu-na wai tínàmìn òrór puh pʷese-ŋ *ʔu 1 ʦham 1 βuni-k kɨri:s ìkà ilaen dókà gabok táli' kìndì tʰàrù tydyn nomu mwala'e na-βœlpœs-ne vaɬut têpùrà tun kahavakes mwa káà tahurua èé kunakuna fátsʰɩ́ kàßà biriton nwà mbúŋgù lɯ:t8 dòŋòl jùnì lamantin duala rʊ̀ná sima bʊ̀lí ᵏpʷeneɣ βʊru tók nœtuanɔ mbómbó wakaŋkaé bífá nʤ̑ɔ́ɔ̀ lìmélímè ìkà ʧoteka ìbì miⁿdai hòjá sùpá keda kàŋ keʤ̑a tɬʰátsá numri-nitjini- ʃìßà ʤ̑ùsì kókó

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: