Russell Gray's Research Lab

luue rúmɔ́ bhəri lapun iyok ne-lem 'uŋa pʰɩ́fɔ́ sòlò -uŋa ata íʝà tégìnà zwàálà lòp nʤ̑ɔ́ɔ̀ ̃pur kʰúdú fatutuli marœ kóló kwídí lokana ʤ̑ò.ù ìkà ŋgílíŋgílí dèèxélò *s-lyap fùùmbì nsààná -tàtù na-βitarik *cɔʔ gúsùnò nam4 kwìí anúpá ʧ̑úmà kau sávì víkà kúl -lilua hjɔ̀ɔ́gɔ̀ʤ̑à óó kìɲì sqi βìná wuja kʊ̀lʊ̀bɛ̀ vùrí lʊlʊ + laŋiʔ kàŋà cito lahae gəʁɑl jikux mètsí tʰùmà ɣenɣen masina tánò írù lèlèp sira hita ísò tayap ìdʊ̀kò lambuk utini fùnà ùlù tɔ̀gwá mohuku twɛ̀ɛ́ taris ʃím jeri -ra masimasini fétà lòkà bèmbè tʰɛ́bɛ́ gɔ̀dɔ̀kà

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: