https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: cut / couper

Details for word meaning category "cut / couper":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
01858. Asu G.22   témà V      
01436. Basaa A.43a   ʧ̑âß V      
01437. Basaa A.43a   kír V      
01024. Bemba M.42   tém V      
00581. Bukusu E.31c   tʰòɲà V      
00100. Kinyamwezi F22   bùtá V      
00468. Kinyamwezi F22   tɛ̀má V     cut (with sharp instrument); become bitter; rule, reign
02332. Koyo C.24 ì tságà V      
02607. Koyo C.24 ì kénà V     raser
03147. Lega D.25   sénà V      
02721. Rumanyo (Gciriku) K.38   ndêmbàkànà V     cut in the middle
02722. Rumanyo (Gciriku) K.38   têtàùrà V     cut into pieces (tr.)
03532. Tswana S.30   sɩ́χá V      
03955. Yao P.21   siʧitula V      

14 entries found

Save Data: