https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: dance / danser

Details for word meaning category "dance / danser":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
00582. Bukusu E.31c   xìnà V      
01025. Bemba M.42   cìnd V      
01438. Basaa A.43a   ʤ̑ém V      
01439. Basaa A.43a   sák V      
01859. Asu G.22   vínà V      
00101. Kinyamwezi F22   nɛ̀gùlà V      
00102. Kinyamwezi F22   fùnà V      
00103. Kinyamwezi F22   βìná V      
02333. Koyo C.24 ì bínà V      
02723. Rumanyo (Gciriku) K.38   dánà V      
02724. Rumanyo (Gciriku) K.38   mjákà V     dance with shoulders shaking
02725. Rumanyo (Gciriku) K.38   káŋkà V     dance in a trembling manner
03148. Lega D.25   mínà V      
03533. Tswana S.30   bíná V      
03956. Yao P.21   vina V      

15 entries found

Save Data: