https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: arrow / flèche

Details for word meaning category "arrow / flèche":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
00483. Bukusu E.31c kú- mú- ßánò N 3,4   point of arrow
00009. Kinyamwezi F22 ŋw/mj ààmbì N 3,4    
02641. Rumanyo (Gciriku) K.38 ʃɛ́ßɔ̀ N 5, 6    
00944. Bemba M.42 úmù fwí N      
02255. Koyo C.24 ì húlá N 5-6    
00287. Kinyamwezi F22   βɩ̀tá V 6   point of arrow
00481. Bukusu E.31c ßúú- jììŋgò N 14    
00011. Kinyamwezi F22 ì / mà kʊ̀ʊ̀mbɔ̀ N 5,6   (arrow head)
01357. Basaa A.43a ∅/∅ pɛ́n N 9, 10    
03866. Yao P.21 lù- sàgàlà N 11   arrow, having a number (2-5) of sharp points, made of bamboo.
00482. Bukusu E.31c ßúú- sáàlì N 14    
03075. Lega D.25 mʊ̀- sóŋgó N 3, 4    
00010. Kinyamwezi F22 ì / mà sɔ̀ɔ̀ŋgà N 5,6    
03446. Tswana S.30 mʊ̀- tswí N 3    
01761. Asu G.22 vwí N 3    

15 entries found

Save Data: