https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: donkey / âne

Details for word meaning category "donkey / âne":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
00111. Kinyamwezi F22 n/n zɔ̀βɛ́ N 9, 10    
00591. Bukusu E.31c é- púùndà N 9, 10    
01034. Bemba M.42 ím púndà N      
01450. Basaa A.43a ʤ̑-/m- àgàs N 5, 6    
01870. Asu G.22 n ʤ̑oe N 9   NTIA
01871. Asu G.22 m púndá N 9   donkey, zebra
02738. Rumanyo (Gciriku) K.38 ʃì dòŋgì N 7, 8    
02739. Rumanyo (Gciriku) K.38   nándújì N 9, 10    
03543. Tswana S.30   ɛ́sɛ̀lɛ́ N 9   loan word ( Dutch)
03544. Tswana S.30   tóŋ́kí N 9   loan word (English)
03967. Yao P.21   bùùlú N 9    

11 entries found

Save Data: