https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: dust / poussière

Details for word meaning category "dust / poussière":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
00120. Kinyamwezi F22 lʊ̀/mààlʊ̀ βùúβú N 11, 6+    
00598. Bukusu E.31c lúù- fùùmbì N 9, 10    
00599. Bukusu E.31c líì- pùùxúùlù N 5,6   dust very fine
01041. Bemba M.42 ùlú kùŋgú N      
01457. Basaa A.43a lì- pùm N 5    
01879. Asu G.22 ì pùsá N 5    
01880. Asu G.22 ì vùmbí N 5    
01881. Asu G.22 lúlì N 7    
01882. Asu G.22   térì N 9    
02745. Rumanyo (Gciriku) K.38 kúŋgù N 11    
03160. Lega D.25 mù- kùŋgú N 3, 4    
03550. Tswana S.30 lʊ̀- rʊ̀lɩ̀ N 11   pl. ditʰole
03974. Yao P.21 lù- wùúndù N 11    

13 entries found

Save Data: