https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: feather / plume

Details for word meaning category "feather / plume":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
00140. Kinyamwezi F22 l/nz ɔ̀ɔ̀jàá N 11, 10    
00618. Bukusu E.31c lí- lj- òòjà N 5, 6    
00619. Bukusu E.31c kà- mà- fùùmbò N 5, 6    
01058. Bemba M.42 ìlì ŋgàlà N      
01475. Basaa A.43a ∅/bì- lèè N 7, 8    
01904. Asu G.22 ì fòá N 5    
02364. Koyo C.24 tsálá N 11-10    
02763. Rumanyo (Gciriku) K.38 húŋgà N 11, 6    
03570. Tswana S.30 lʊ̀- fàfá N 11    
03995. Yao P.21 dì- sììmbì N 5   long feathers, esp. tail feathers.
03996. Yao P.21 dì- ɲùùɲà N 5   small feather; a hair (of an animal)

11 entries found

Save Data: