https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: axe / hache

Details for word meaning category "axe / hache":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
01764. Asu G.22 ì zòká N 5    
01360. Basaa A.43a ∅/bì hónd N 7, 8    
00947. Bemba M.42 ì sèmbè N      
00486. Bukusu E.31c é- jàjwà N 9, 10    
00487. Bukusu E.31c é- sjóòkà N 9, 10    
00928. Bukusu E.31c é- sùùlúùlù N 9, 10    
00014. Kinyamwezi F22 m/m bàsàá N 9, 10    
02260. Koyo C.24 lɛ̀ pɛ́bɛ́ N 5-4   hache pour l'abattage des arbres
02261. Koyo C.24   ʤ̑wémbé N 5-6    
03077. Lega D.25 ì- sàgà N 5, 6    
02643. Rumanyo (Gciriku) K.38 kûßà N 5, 6    
02644. Rumanyo (Gciriku) K.38 m bɔ́ N 9, 10    
03449. Tswana S.30 sɩ̀- lɛ́pɛ́ N 7    
03869. Yao P.21 dì- sóòkà N 5    
03870. Yao P.21 dì- váágó N 5    

15 entries found

Save Data: