https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: fist / poing

Details for word meaning category "fist / poing":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
00151. Kinyamwezi F22 ì / mà kùùnzìí N 5, 6    
00630. Bukusu E.31c síì- fùùsì N 7, 8    
01067. Bemba M.42 í kófì N      
01068. Bemba M.42 íŋ kóɲà N      
01484. Basaa A.43a ∅/bì- kúr N 7, 8    
01917. Asu G.22   ŋgumi N 9   NTIA
01918. Asu G.22 ŋ kundi N 9   NTIA
02618. Koyo C.24 ì bɔ̀rɔ̀ N 5-6    
02775. Rumanyo (Gciriku) K.38 ŋ gómì N 9, 10    
02776. Rumanyo (Gciriku) K.38 ɲ óŋgò N 9, 10    
03187. Lega D.25 kì- ŋkùɲà N 7, 8    
03580. Tswana S.30 lɩ̀- bʊ́lɩ́ N 5    
04008. Yao P.21   sùvà N 9    

13 entries found

Save Data: