https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: flower / fleur

Details for word meaning category "flower / fleur":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
01920. Asu G.22 ì úà N 5    
01921. Asu G.22 ì ova N 5   NTIA
01486. Basaa A.43a ǹ-/mìǹ- sɛ́m N 3, 4    
01069. Bemba M.42 ì lùßà N      
00632. Bukusu E.31c sìì- mùlì N 7, 8    
00153. Kinyamwezi F22 ì / mà úwǎ N 5, 6    
00154. Kinyamwezi F22 ì / mà láβʊ̌ N 5, 6    
02366. Koyo C.24 ì hùlà N 5-6    
03189. Lega D.25 lɩ̀- ntʊ́ndà N 5, 6    
02778. Rumanyo (Gciriku) K.38 m bjà N      
02779. Rumanyo (Gciriku) K.38 ǀûkò N 3, 10+    
03582. Tswana S.30 sɩ̀- tʰúɲá N 7    
04010. Yao P.21 dì- lùùvà N 5    

13 entries found

Save Data: