https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: gather (flowers, fruit) / cueillir

Details for word meaning category "gather (flowers, fruit) / cueillir":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
01932. Asu G.22   túndà V      
01497. Basaa A.43a   pár V      
01498. Basaa A.43a   kɛ́r V      
01078. Bemba M.42   tóól V     pick up
00644. Bukusu E.31c   ßùùsjà V      
00167. Kinyamwezi F22   kùmííŋgà V      
02620. Koyo C.24 ì jìmbà V      
02621. Koyo C.24 ì túsà V      
03200. Lega D.25   kʊ́ŋgà V      
02792. Rumanyo (Gciriku) K.38   gwáŋgèrèrà V      
03593. Tswana S.30   qʰètɬʰà V      
03594. Tswana S.30   qʰʊ́lá V      
04020. Yao P.21   kava V      

13 entries found

Save Data: