https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: get accustomed / s'habituer

Details for word meaning category "get accustomed / s'habituer":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
01933. Asu G.22   màɲìrà V      
01499. Basaa A.43a ∅/∅ kɔ́m N 9, 10    
01079. Bemba M.42   íʃìßìl V      
00645. Bukusu E.31c   nàlìlìlà V      
00168. Kinyamwezi F22   mànɩ̀ɩ̀là V      
02376. Koyo C.24 ì jìgìnà V      
02793. Rumanyo (Gciriku) K.38   hôkà V      
02794. Rumanyo (Gciriku) K.38   ʝíkà V      
02795. Rumanyo (Gciriku) K.38   ʝómbèrà V      
03595. Tswana S.30   tɬwáɛ́lá V      
04021. Yao P.21   sjoovelela V      
04022. Yao P.21   paambadila V      

12 entries found

Save Data: