https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: grandfather / grand-père

Details for word meaning category "grandfather / grand-père":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
01950. Asu G.22   káká N 1a    
01512. Basaa A.43a ∅/ ɓà- sógól N 1a, 2    
01092. Bemba M.42   ʃíkúlú N      
00660. Bukusu E.31c ómù- kúúkà N 1, 2    
00185. Kinyamwezi F22 Ø/βàà gʊ̀ʊ́kʊ̌ N 1a, 2+    
02389. Koyo C.24   kɔ́gɔ̀ N 1a-2    
03210. Lega D.25   táráŋgʊ́lʊ́ N 1   my grandfather
02812. Rumanyo (Gciriku) K.38 m âmà N 1, 2   grand-father or grand-mother
03609. Tswana S.30   r̀rɛ́-mʊ̀χʊ́lʊ́ N 1   père-ancien
04035. Yao P.21 à- ŋgáàŋgà N 2   grandparent

10 entries found

Save Data: