https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: hair / cheveux

Details for word meaning category "hair / cheveux":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
01954. Asu G.22 ʤ̑wíì N 11    
01515. Basaa A.43a h-/ʧ̑- òŋ N 19, 13    
01096. Bemba M.42 àmà N     hair in armpit or on genitals
01097. Bemba M.42 ùmù ʃìʃì N     one hair
00664. Bukusu E.31c líì- ʧ̑ùùnè N 5, 6    
00189. Kinyamwezi F22 lʊ̀/Ø ɲɛ̀lɛ́ N 11, 10    
02393. Koyo C.24 swèé N 11-10    
03214. Lega D.25 lʊ̀- zwɩ̌lɩ̀ N 11, 10    
02817. Rumanyo (Gciriku) K.38   húkì N 10    
03062. Rumanyo (Gciriku) K.38 kúmbì N 5, 6   (long)
03612. Tswana S.30 mʊ̀- rírí N 3    
04039. Yao P.21 lù- ɲíìdì N 11    
04040. Yao P.21 lù- wúùmbò N 11    

13 entries found

Save Data: