https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: banana-tree / bananier

Details for word meaning category "banana-tree / bananier":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
01364. Basaa A.43a lì-/mà- kɔ̀ndɔ̀ N 5, 6    
01769. Asu G.22 ŋ kíndà N 9    
02265. Koyo C.24 ì kɔ̀ N 5-6   plantain
03080. Lega D.25   rɩ̀ká V      
03876. Yao P.21 ʧì- góòmbò N 7    

5 entries found

Save Data: