https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: hit / frapper

Details for word meaning category "hit / frapper":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
01964. Asu G.22   kaba V     NTIA
01965. Asu G.22   bìɣà V      
01525. Basaa A.43a   ɓíp V      
01107. Bemba M.42   ùm V      
01108. Bemba M.42   púm V     beat with thiŋg
00200. Kinyamwezi F22   tʊ̀lá V      
00201. Kinyamwezi F22   bɔ̀ɔ̀là V     hit, crash into
00202. Kinyamwezi F22   kɩ̀ɩ̀ndà V     push or hit (as with stick or elbow)
02400. Koyo C.24 ì bɛ́rɛ̀ V      
03224. Lega D.25   líbʊ̀là V      
02826. Rumanyo (Gciriku) K.38   búrùrà V     pierce
02827. Rumanyo (Gciriku) K.38   ʃínùnà V     beat up
02828. Rumanyo (Gciriku) K.38   tóɣònà V     beat
03622. Tswana S.30   bɩ̀tsà V      
03623. Tswana S.30   ràtʰà V      
04050. Yao P.21   puuta V      

16 entries found

Save Data: