https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: knife / couteau

Details for word meaning category "knife / couteau":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
01991. Asu G.22 hàndí N 7    
01992. Asu G.22 ka kòndí N 12    
01993. Asu G.22 ì pùà N 5    
01545. Basaa A.43a hì-/dì- kèŋ N 19, 13    
01128. Bemba M.42 ùmw èlè N      
00702. Bukusu E.31c é- pénètʰì N 9, 10    
00227. Kinyamwezi F22 lʊ̀/n ʃʊ̀ʊ́ N 11,10    
00228. Kinyamwezi F22 n/n ʤ̑ɔ́ɔ̀lɔ̀ N 9,10   knife (improvised instrument for cutting or carving)
02422. Koyo C.24 ì bágá N 5-6    
02423. Koyo C.24 ò pàrà N 3-4   small knife
02424. Koyo C.24 è jòŋgò N 3-4   big knife
03246. Lega D.25 mw- èné N 3, 4    
02853. Rumanyo (Gciriku) K.38 m bêrè N 9, 10    
03648. Tswana S.30   tʰìpá N 9    
04077. Yao P.21   kààlò N 3    

15 entries found

Save Data: