https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: lake, (pool) / lac (étang, mare)

Details for word meaning category "lake, (pool) / lac (étang, mare)":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
00230. Kinyamwezi F22 ì / mà ɲààɲzàá N 5, 6    
00231. Kinyamwezi F22 ì / mà làámbɔ́ N 5, 6   pool (small)
00704. Bukusu E.31c lìì- fùßò N 5, 6    
01130. Bemba M.42   ßèmbà N      
01131. Bemba M.42 ìʧ̑ì ʃìßà N      
01547. Basaa A.43a ∅/bì- sɛ́hɛ́p N 7, 8    
01995. Asu G.22   ndìvà N 9   lake
01996. Asu G.22 ì dímbwì N 5    
02426. Koyo C.24 è tóŋgò N 7-8    
02427. Koyo C.24 ì sáŋgá N 5-6    
02855. Rumanyo (Gciriku) K.38 kórà N 5, 6    
03248. Lega D.25 lw- ɩ̌ndɩ́ N 11, 10    
03650. Tswana S.30 lɩ̀- tʃʰá N 5    
04079. Yao P.21   ɲàásà N 9    

14 entries found

Save Data: