https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: leg / jambe

Details for word meaning category "leg / jambe":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
00238. Kinyamwezi F22 m̀ /mà gʊ̀lʊ̀ N 3,6    
00239. Kinyamwezi F22 kù /mà gʊ̀lʊ̀ N 15,6    
00712. Bukusu E.31c síì- kèlè N 7, 8    
00713. Bukusu E.31c sìì- lèèŋgè N 7, 8   leg of an animal
01139. Bemba M.42 ùkù ùlù N      
01554. Basaa A.43a ∅/mà- kòò N 15, 6    
02003. Asu G.22 ɣù N 15    
02433. Koyo C.24 ɔ̀ mbɔ́ndɔ́ N 3-4    
02861. Rumanyo (Gciriku) K.38 ɣúrù N 5, 6    
03255. Lega D.25 kʊ̀- gʊ̀lʊ̀ N 15, 6    
03657. Tswana S.30 lɩ̀- ʊ̀tʊ́ N 5    
04085. Yao P.21 lù- kóóŋgòlò N 11    

12 entries found

Save Data: