https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: be satiated / être rassasié

Details for word meaning category "be satiated / être rassasié":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
01774. Asu G.22   íɣùtà V      
01367. Basaa A.43a   núù V      
00021. Kinyamwezi F22   ìgʊ́tà V      
03459. Tswana S.30   qʰʊ́rá V      

4 entries found

Save Data: