https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: louse / pou

Details for word meaning category "louse / pou":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
02016. Asu G.22   ndá N 9    
01566. Basaa A.43a j-/gw- èl N 7, 8    
01150. Bemba M.42 ín N      
00726. Bukusu E.31c één- N 9,10    
00727. Bukusu E.31c kúú- tʰâ N 20   big louse
00728. Bukusu E.31c lúú- lóòlô N 11,14   kind of louse on trees
00729. Bukusu E.31c sìì- N 7,8   kind of louse on trees, small caterpillar
00251. Kinyamwezi F22 n/n dàá N 9 ,10    
02442. Koyo C.24   tsìjá N 1a-2    
02443. Koyo C.24   mbàrá N 9-6    
03267. Lega D.25 mʊ̀- bʊ́lì N 3, 4    
02874. Rumanyo (Gciriku) K.38 N 5, 6    
03669. Tswana S.30   ǹtá N 9    
04096. Yao P.21 n- ʤípì N 9    

14 entries found

Save Data: