https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: marry / épouser (sujet : homme)

Details for word meaning category "marry / épouser (sujet : homme)":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
02022. Asu G.22   tégùlà V      
02023. Asu G.22   ɣùhà V      
02024. Asu G.22   óvòà V      
01571. Basaa A.43a   ɓíî V      
01154. Bemba M.42   ùp V      
01155. Bemba M.42   pálìk V     marry second (wife)
00734. Bukusu E.31c   xwàànà V      
00256. Kinyamwezi F22   tɔ̀ɔ́là V      
02448. Koyo C.24 ì tɔ́ɔ̀ V      
03272. Lega D.25   sóŋgà V      
02878. Rumanyo (Gciriku) K.38   kwârà V      
03675. Tswana S.30   ɲálá V      
04101. Yao P.21   loomba V      

13 entries found

Save Data: