https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: medicine / remède

Details for word meaning category "medicine / remède":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
02026. Asu G.22 ɣàŋgà N 14    
02027. Asu G.22 zíɣì N 3    
01573. Basaa A.43a j- àŋ N 8    
01157. Bemba M.42 ùßw àŋgà N     medicine for ßewitchiŋg
01158. Bemba M.42 íʧ̑ò òní N     medicine (sort)
00736. Bukusu E.31c ká- mà- sùswà N 5, 6    
00933. Bukusu E.31c ká- mà- ɲààsì N 5, 6    
00258. Kinyamwezi F22 βʊ̀/mààβʊ̀ gààŋgà N 14/6+    
00259. Kinyamwezi F22 βʊ̀/mààβʊ̀ gɔ̀tá N 14/6+    
02450. Koyo C.24 ɔ̀ kɛ̀mù N 3    
03274. Lega D.25 mʊ̀- rɩ́ N 3    
02880. Rumanyo (Gciriku) K.38 tôndò N 3, 10+    
03677. Tswana S.30 sɩ̀- tɬʰàrɩ̀ N 7    
04103. Yao P.21   làgò N 7    

14 entries found

Save Data: