https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: medicine man, doctor / guérisseur, tradipraticie

Details for word meaning category "medicine man, doctor / guérisseur, tradipraticie":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
00260. Kinyamwezi F22 m̀/βà fùmú N 1, 2    
01750. Basaa A.43a ŋ-/ŋ- gàŋgà N 9,10    
02241. Asu G.22 ɣàŋgà N 3    
02623. Koyo C.24   ŋgàŋgà N 1a-2    
03063. Rumanyo (Gciriku) K.38 ŋ gàŋgá N 9, 2    
03434. Lega D.25 mù- gílà N 1, 2    
04293. Yao P.21 ŋ̀- kààkà N 1    
01333. Bemba M.42 lùŋgà N     kind of witch-doctor's medicine.
01334. Bemba M.42 ìŋ ŋàŋgà N     witch
01335. Bemba M.42 ím fwítì N     witch, wizard

10 entries found

Save Data: