https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: mosquito / moustique

Details for word meaning category "mosquito / moustique":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
01162. Bemba M.42 ákà ßwíßwì N      
01577. Basaa A.43a hì-/dì- ɲɔ́ŋ N 19, 13    
02454. Koyo C.24   ŋgùŋgù N 1a-2    
03681. Tswana S.30 mʊ̀- nàŋ́ N 3    
03682. Tswana S.30 mʊ̀- ǹtsànà N 3    
03278. Lega D.25 mù- nzìgènzìgè N 3, 4    
00740. Bukusu E.31c sìì- ŋè- ŋè N 7, 8    
02032. Asu G.22   mbú N 9    
02033. Asu G.22   ŋgílíŋgílí N 9    
04107. Yao P.21 n- ʤèènʤémà N 9    
00264. Kinyamwezi F22 m/m bʊ̀ʊ́ N 9 ,10    
02884. Rumanyo (Gciriku) K.38 m N 9, 10    

12 entries found

Save Data: