https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: outside / dehors

Details for word meaning category "outside / dehors":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
01595. Basaa A.43a   tán        
02903. Rumanyo (Gciriku) K.38   pàmbânʤ̑è Adv      
02904. Rumanyo (Gciriku) K.38   pànʤ̑è Adv      
04125. Yao P.21   pààsá Adv      
04126. Yao P.21   kùùsá Adv      
03297. Lega D.25   gà mbʊ́gà Loc     open space : mbʊ́gà 9, 10
00283. Kinyamwezi F22 hààn zɛ̀ɛ́ N 16+9    
00284. Kinyamwezi F22 hììb ààlà N 16+5   lit. at the clearing
00761. Bukusu E.31c é- ßù- làfù N 23, 14    
01182. Bemba M.42 ín N      
02055. Asu G.22 n N 9    
02468. Koyo C.24   nʤ̑éè N 9    
03699. Tswana S.30   ǹtɬɛ́ N 9    

13 entries found

Save Data: