https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: outside / dehors

Details for word meaning category "outside / dehors":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
00284. Kinyamwezi F22 hììb ààlà N 16+5   lit. at the clearing
03297. Lega D.25   gà mbʊ́gà Loc     open space : mbʊ́gà 9, 10
04126. Yao P.21   kùùsá Adv      
00761. Bukusu E.31c é- ßù- làfù N 23, 14    
02468. Koyo C.24   nʤ̑éè N 9    
03699. Tswana S.30   ǹtɬɛ́ N 9    
04125. Yao P.21   pààsá Adv      
02903. Rumanyo (Gciriku) K.38   pàmbânʤ̑è Adv      
02904. Rumanyo (Gciriku) K.38   pànʤ̑è Adv      
01182. Bemba M.42 ín N      
01595. Basaa A.43a   tán        
02055. Asu G.22 n N 9    
00283. Kinyamwezi F22 hààn zɛ̀ɛ́ N 16+9    

13 entries found

Save Data: