https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: become dry / sécher (intr.), être sec

Details for word meaning category "become dry / sécher (intr.), être sec":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
01778. Asu G.22   ómà V      
01371. Basaa A.43a   núm V      
00958. Bemba M.42   cém V      
00026. Kinyamwezi F22   kàlá V     dry: become (as when a drum gains its normal pitch after being warmed up in the sun or by a fire)
00027. Kinyamwezi F22   ɲààlà V     dry: become (of green vegetables), heal (of wound)
02274. Koyo C.24 ì wómà V      
03086. Lega D.25   kámà V      
02652. Rumanyo (Gciriku) K.38   kâmbà V      
03463. Tswana S.30   ɔ́má V      
03884. Yao P.21   lagala V      

10 entries found

Save Data: