https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: pit, hole / fosse, trou dans le sol

Details for word meaning category "pit, hole / fosse, trou dans le sol":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
02069. Asu G.22 ì voro N 5   NTIA
01605. Basaa A.43a ∅/bì- ɓɛ́ɛ́ N 7, 8    
01192. Bemba M.42 ìʧ̑ì ßàndàbàndà N      
00774. Bukusu E.31c líì- lò.ô N 5, 6    
00295. Kinyamwezi F22 lì / mà ínǎ N 5, 6    
02477. Koyo C.24 ì hólà N 5-6    
03306. Lega D.25 mù- zìŋgà N 3, 4    
02915. Rumanyo (Gciriku) K.38 kwínà N 5, 6    
02916. Rumanyo (Gciriku) K.38 m bórà N 9, 10    
03709. Tswana S.30 lɩ̀- hùtì N 5    
04136. Yao P.21 m- búgù N 9    

11 entries found

Save Data: