https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: plant / planter

Details for word meaning category "plant / planter":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
00776. Bukusu E.31c   ßjààlà V      
01194. Bemba M.42   ßjál V      
04139. Yao P.21   ʧoteka V     plant in unprepared ground
01607. Basaa A.43a   ɓɛ̀l V      
03309. Lega D.25   gyɩ̀kà V      
00299. Kinyamwezi F22   hààmbà V      
02071. Asu G.22   hàndà V      
03308. Lega D.25   kómà V      
02479. Koyo C.24 ì kùndà V      
04140. Yao P.21   kovela V     plant in wet ground.
04138. Yao P.21   padila V     plant before the rains break
02918. Rumanyo (Gciriku) K.38   tímìnìnà V      
03711. Tswana S.30   tɬʰɔ̀mà V      

13 entries found

Save Data: