https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: recover / guérir

Details for word meaning category "recover / guérir":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
00307. Kinyamwezi F22   pɩ̀là V      
00786. Bukusu E.31c   ònà V      
01203. Bemba M.42   pùsùk V      
01620. Basaa A.43a   tíßîl V      
02086. Asu G.22   hóà V      
02928. Rumanyo (Gciriku) K.38   kórèrèrà V      
02929. Rumanyo (Gciriku) K.38   pêpèrèrà V      
02930. Rumanyo (Gciriku) K.38   ßêrùkà V      
03721. Tswana S.30   fódísá V      
04152. Yao P.21   lama V      
02488. Koyo C.24 ì ségùsà V     causatif de -ségwà : éveiller(s'); lever; réveiller; ressuciter

11 entries found

Save Data: