https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: ancestor's spirit / esprit des ancêtres, mâne

Details for word meaning category "ancestor's spirit / esprit des ancêtres, mâne":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
01348. Bemba M.42 ùmù pàʃì N      
02633. Rumanyo (Gciriku) K.38 dîmù N 1, 2    
03068. Lega D.25 mʊ̀- sʊ̀mbʊ́ N 1, 2    
03438. Tswana S.30 bà- dímʊ́ N 2    
00002. Kinyamwezi F22 m̀ / mì sàámbwǎ N 3, 4   spirit (of dead person)
00467. Kinyamwezi F22 m̀ / mì zìmú N 3, 4   spirit (of dead person)
02247. Koyo C.24 ò límù N 3-4    
03858. Yao P.21 mì- sìímù N 4    
01350. Basaa A.43a ∅/bì N 7, 8    
00473. Bukusu E.31c ßíì- kúúkà N 8    
01754. Asu G.22 ŋ kòmá N 9    

11 entries found

Save Data: