https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: sharpen / aiguiser

Details for word meaning category "sharpen / aiguiser":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
02959. Rumanyo (Gciriku) K.38   ɲáɲà V      
01651. Basaa A.43a   ɓáhgɛ̀ V      
03751. Tswana S.30   lòòtsà V      
02121. Asu G.22   nòà V      
00343. Kinyamwezi F22   nɔ̀ɔ̀là V     sharpen, whet
04183. Yao P.21   noola V      
00344. Kinyamwezi F22   pʊ̀ʊ́nzá V     sharpen, carve
02513. Koyo C.24 ì sèbà V      
01230. Bemba M.42   sòŋgòl V      
03339. Lega D.25   sòŋgòlà V      
00460. Kinyamwezi F22   sɔ̀ɔ̀nʤ̑à V     sharpen (to a point)
00817. Bukusu E.31c   sjà V      

12 entries found

Save Data: