https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: shiver / trembler

Details for word meaning category "shiver / trembler":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
00348. Kinyamwezi F22   dìtìmà V      
00935. Bukusu E.31c   tʰèrèmà V     shiver
01338. Bemba M.42   ʃìʃìm V      
01752. Basaa A.43a   ɲɛ̀ŋg V      
02242. Asu G.22   zìŋgìzà V      
02243. Asu G.22   tètèmà V      
02626. Koyo C.24 ì tsìgìrà V      
03064. Rumanyo (Gciriku) K.38   káŋkàmà V      
03435. Lega D.25   sìsìmʊ̀kà V      
03756. Tswana S.30   rʊ̀rʊ̀mà V      
03757. Tswana S.30   tɛ̀tɛ̀sɛ̀là V      
04190. Yao P.21   tetemela V      
04191. Yao P.21   ŋguuŋguunda V      

13 entries found

Save Data: