https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: six / six

Details for word meaning category "six / six":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
00827. Bukusu E.31c   síìtʰà num      
01239. Bemba M.42 tàndà N      
00354. Kinyamwezi F22   táándàtʊ́ P NUM      
03348. Lega D.25 mʊ̀- rʊ́bá Num      
04197. Yao P.21   nsààná mò Num      
03763. Tswana S.30 bʊ̀- rátárʊ́ N 14    
02132. Asu G.22 tándátù N 3    
02521. Koyo C.24 ò tóbá N 3-4    
00355. Kinyamwezi F22   sààtɩ́ N 9a   used for counting without reference to any specific object
01660. Basaa A.43a   sámàl A multiclasse    
02968. Rumanyo (Gciriku) K.38   tánò A multiclasse    

11 entries found

Save Data: