https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: skin / peau (d'animal)

Details for word meaning category "skin / peau (d'animal)":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
02133. Asu G.22 ŋ kíŋgò N 9    
01661. Basaa A.43a ∅/bì- kòp N 7, 8    
01240. Bemba M.42 ím pàpà N      
00828. Bukusu E.31c líì- àfù N 5, 6    
00829. Bukusu E.31c lìì- sjèèlò N 5, 6   skin (animals only)
00356. Kinyamwezi F22 ì / mà kʊ̀ʊ́nzá N 5, 6    
00357. Kinyamwezi F22 n/n dɩ̀lɩ̀ɩ́ N 9,10   skin, hide
02522. Koyo C.24 è kóró N 7-8    
03349. Lega D.25 kɩ̀- kóbá N 7, 8    
02969. Rumanyo (Gciriku) K.38 ʃì kôßà N 7, 8    
03764. Tswana S.30 lɩ̀- tɬàpɩ̀ N 5    
04198. Yao P.21 dì- kúnamì N 5    
04199. Yao P.21 dì- pèèndè N 5    

13 entries found

Save Data: