https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: smell good / sentir bon

Details for word meaning category "smell good / sentir bon":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
01248. Bemba M.42   nùnʃ V      
00364. Kinyamwezi F22   mɔ̀ɔ̀tà V      
03855. Tswana S.30   ŋ́qʰá V      
04207. Yao P.21   nuunʤiila V      

4 entries found

Save Data: