https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: split, crack / fendre

Details for word meaning category "split, crack / fendre":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
00850. Bukusu E.31c   ààßùlà V      
04218. Yao P.21   ʧeʧenukula V     V transitif
04219. Yao P.21   gaala V     V intransitif
03366. Lega D.25   kákà V      
01678. Basaa A.43a   kán V      
02987. Rumanyo (Gciriku) K.38   kâŋkàrà V      
00376. Kinyamwezi F22 m̀ / mì làlà N 3, 4    
01260. Bemba M.42   pànd V      
02540. Koyo C.24 ì pàsà V      
03782. Tswana S.30   pʰátɬʊ́lá V      
03367. Lega D.25   rándà V     to crack (e.g. a nut)
02155. Asu G.22   zàrà V      

12 entries found

Save Data: