https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: stick / bâton

Details for word meaning category "stick / bâton":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
02164. Asu G.22 gìŋgì N 7    
02165. Asu G.22 n zàtá N 7    
02166. Asu G.22 ì síbò N 5    
01686. Basaa A.43a ǹ-/mìǹ- tɔ́ŋ N 3,4    
01687. Basaa A.43a ∅/bì- kék N 7,8    
01267. Bemba M.42 ùmú tàmbú N     loŋg walkiŋg stick
00858. Bukusu E.31c sìì- ßììmbò N 7, 8    
00384. Kinyamwezi F22 m̀ / mì làáŋgǎ N 3, 4    
02546. Koyo C.24 è kéŋgélé N 7-8    
03374. Lega D.25 ŋ- kómà N 9, 10    
03065. Rumanyo (Gciriku) K.38 tôndò N 12, 13   (small)
03789. Tswana S.30 sɩ̀- kòtí N 7    
04228. Yao P.21 dìì- kúpè N 5    

13 entries found

Save Data: