https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: tie up / attacher

Details for word meaning category "tie up / attacher":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
02199. Asu G.22   ʧ̑ùŋgà V      
01712. Basaa A.43a   kàŋ V      
01713. Basaa A.43a   tèŋ V      
01714. Basaa A.43a   sùm V      
01292. Bemba M.42   ßóp V     wrap up in leaves
00890. Bukusu E.31c   àßìnà V      
00412. Kinyamwezi F22   tàβɩ̀ɩ̀là V      
02571. Koyo C.24 ì kórà V      
03399. Lega D.25   réndèkà V      
03025. Rumanyo (Gciriku) K.38   tátùrà V      
03817. Tswana S.30   bɔ́fá V      
03818. Tswana S.30   χʊ́kɛ́lá V      
03819. Tswana S.30   tɬámá V      

13 entries found

Save Data: